CWESTIYNAU CYFFREDIN

Cwestiynau Cyffredin Cyflogwyr am Brentisiaethiau Sgil Cymru

Beth yw Prentisiaeth?
Sut brofiad yw bod yn gyflogwr Prentis?
Beth yw’r ymrwymiad ariannol i’r cyflogwr?
Beth fydd Prentisiaid yn ei ddysgu?
Ble fydd yr hyfforddiant yn digwydd?
Pa swyddi sy’n rhan o’r Brentisiaeth?
Sawl Prentis all cyflogwr ei gael?
Sut mae’r broses yn gweithio?
Sut fydd y rhaglen Brentisiaeth yn cael ei strwythuro?
Am faint o swyddi allai geisio?
Pwy all ymgeisio am y rhaglen Brentisiaeth?
Pwy sydd ddim yn gallu ymgeisio am y rhaglen Brentisiaeth?
Pa sgiliau/cymwysterau fydda i eu hangen i geisio am y rhaglen Brentisiaeth hon?
Beth yw fframwaith y Brentisiaeth?
Beth sy’n ddisgwyliedig o’r cyflogwyr â’r Prentisiaid ar ôl iddynt gael eu derbyn ar y rhaglen, a sut fydd Sgil Cymru yn eu cefnogi?
Sut fydd Prentisiaid yn elwa o fod yn rhan o’r rhaglen?
Pwy yw arianwyr y rhaglen brentisiaeth? 

BETH YW PRENTISIAETH?

Cyfle i weithio a dysgu ar yr un pryd yw prentisiaeth.  Mae bod yn brentis yn golygu bod gen ti swydd sy’n cynnwys ennill cymhwysterau cydnabyddedig a sgiliau hanfodol tra dy fod yn gweithio ac yn ennill cyflog.

Mae tri math o Brentisiaeth yng Nghymru:

 • Prentisiaeth Sylfaenol
 • Prentisiaeth
 • Prentisiaeth Uwch

Mae tri math gwahanol gan bod mathau gwahanol o swyddi yn galw am lefelau amrywiol o gymwysterau, rhai yn uwch nag eraill.

Mae Sgil Cymru yn cynnig tair math o wahanol prentisiaeth:


SUT BROFIAD YW BOD YN GYFLOGWR PRENTIS?

Dyma’r hyn oedd gan cyn-gyflogwyr ar y Brentisiaeth Cyfryngau Creadigol a Digidol yng Nghymru i’w ddweud am y profiad –

Mae Creative Skillset yn Lloegr hefyd wedi creu y fideos canlynol sydd yn rhoi syniad i gyflogwyr o’r hyn sydd i’w ddisgwyl pan yn cyflogi Prentis yn y sector hwn –

Tyfwch dalent newydd i’ch busnes gyda Phrentisiaethau BETH YW’R YMRWYMIAD ARIANNOL I’R CYFLOGWR?

 • I fod yn rhan o’r Rhaglen Brentisiaeth Lefel 3 bydd rhaid i’r cyflogwr ymrwymo i gytundeb cyflogaeth gyda Prentis am gyfnod o 12 mis.
 • I fod yn rhan o’r Rhaglen Brentisiaeth Lefel 4 bydd rhaid i’r cyflogwr ymrwymo i gytundeb cyflogaeth gyda Prentis am gyfnod o 15 mis.

Yr isafswm fydd rhaid talu eich Prentis fydd yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer Prentis. Er hyn, mae nifer o gwmniau yn talu’r Isafswm Cyflog Byw o leiaf, ac mi fyddem yn eich annog chi i ystyried hyn. Wrth i sgiliau datblygu gallai cyflogwyr gynyddu cyflog yn ogystal.

Isafswm Cyflog ar gyfer Prentisiaid yw £3.30 yr awr* (sylwer bod hwn yn is na’r isafswm incwm trethadwy

*Graddfa ar gyfer prentisiaid sydd rhwng 16 ac 18 oed, â’r rheiny sydd dros 19 oed ac sydd yn eu blywyddyn gyntaf yw hwn. Wrth gwblhau’r Brentisiaeth Lefel 4 bydd rhai sydd yn 19 oed neu drosodd yn gymwys am yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer eu grwp oedran unwaith mae’r 12 mis cyntaf fel Prentis wedi ei gwbhlau.

Am fwy o wybodaeth am yr isafswm cyflog ewch i – https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

 

BETH FYDD PRENTISIAID YN EI DDYSGU?

Bydd Prentisiaid y dysgu am y sgiliau creadigol a technegol sydd eu hangen i adeiladu gyrfa, gan ganolwyntio ar un swydd yn benodol.

 • Wrth gwblhau Brentisiaeth Lefel 3 byddant hefyd yn gweithio tuag at Dystysgrif Lefel 3 mewn iGyfryngau Creadigol.
 • Wrth gwblhau Brentisiaeth Lefel 4 (Llwybr Cyfryngau Rhyngweithiol) byddant hefyd yn gweithio tuag at Ddiploma Lefel 4 mewn Cyfryngau Rhyngweithiol.
 • Wrth gwblhau Brentisiaeth Lefel 4 (Marchnata Cyfathrebu) byddant hefyd yn gweithio tuag at Ddiploma Lefel 4 mewn Marchnata Cyfathrebu.

 

BLE FYDD YR HYFFORDDI YN DIGWYDD?

Rhannir yr hyfforddiant rhwng yr ystafell ddosbarth a hyfforddiant mewn swydd gyda chwmni yng Nghymru.

Bydd yr holl hyfforddiant yn y dosbarth yn cael ei gynnal swyddfeydd Sgil Cymru yn Stiwdio Pinewood Cymru yng Nghaerdydd.PA SWYDDI SY’N RHAN O’R BRENTISIAETH?

Bydd y rolau sy’n cael eu cynnig yn dibynnu ar ba swyddi mae cwmniau yn gallu eu cynnig.

O dan y Brentisiaeth Lefel 3:

 • Cyfryngau Rhyngweithiol
 • Amlgyfryngau Rhyngweithiol
 • Gwaith Camera
 • Golygu ar gyfer Sain a Fideo
 • Gwisgoedd
 • Adran Gelf
 • Swyddfa Cynhyrchu
 • Cynnwys Digidol

O dan y Brentisiaeth Lefel 4 (Llwybr Cyfryngau Rhyngweithiol):

 • Datblygu Apiau
 • Cydlynu Cynnwys Arlein
 • Datblylgu Gwefannau
 • Dylunio Creadigol Digidol
 • Datblygu Meddalwedd
 • Peirianeg Meddalwedd

O dan y Brentisiaeth Lefel 4 (Hysbysebu a Marchnata Cyfathrebu):

 • Rolau Creadigol – rhain sy’n gyfrifol am y syniadau creadigol a datrysiadau cyfathrebu sy’n cael eu datblygu ar gyfer cleientiaid. Gallent fod yn cynhyrchu cysyniadau, ‘sgwennu copi ar gyfer cyfryngau amrywiol, datblygu dyluniadau gweledol neu ddatblygu a chynnal cynnwys rhyngweithiol.
 • Gwasanaeth Creadigol – mae’r rhain yn cynnwys tasgau sydd i’w cael mewn rolau Gwasanaeth Cleient, ond bydd hefyd angen ymwneud â rhai elfennau o’r rôl Creadigol gan gynnwys dylunio gweledol.
 • Gwasanaeth Cleient – mae’r rhain yn chwilio, trefnu a sicrhau’r llwyfanau â’r sianeli sydd eu hangen er mwyn cyflwyno’r datrysiadau Hysbysebu a Marchnata Cyfathrebu a ddatblygwyd gan y rhai Creadigol. Gall hyn gynnwys sicrhau safon y cynnwys, cynllunio’r defnydd o sianelau a llwyfanau a’u prynnu.
 • Gweithredwyr Cyfri Hysbysebu – mae’r rhain yn gweithredu fel y cyswllt rhwng un neu fwy o gleientiaid a gweddill yr asiantaeth. Y gweithredwyr sy’n gyfrifol am rheoli un neu fwy o ymgyrchoedd hysbysebu cleient o ddydd i ddydd. Maent yn gweithio ar brosiect gan greu datrysiadau marchnata cyfathrebu sy’n ateb gofynion y cleient.

Cysylltwch â ni er mwyn trafod y swyddi gallech fod yn eu ystyried ar gyfer Prentis ar 07843 779 870 / help@sgilcymru.com

SAWL PRENTIS ALL CYFLOGWR EI GAEL?

Gall cwmni gyflogi faint bynnag o Brentisiaid ag y maent yn ei ddymuno, cyn belled bod y cyllid ar gael gan Sgil Cymru er mwyn eu tywys drwy’r hyfforddiant. Mae rhai cwmniau mwy wedi cyflogi 10 Prentis, tra bod y rhai llai wedi cyflogi 1 neu 2.

SUT MAE’R BROSES YN GWEITHIO?

Trafodaethau Cyflogwyr – Mae Sgil Cymru yn gweithio’n agos gyda’r cyflogwr ar drafod anghenion y cwmni, a sut gall bylchau sgiliau presennol gael eu ateb drwy cyflogi Prentis.

Cyflogwr yn Cadarnhau Swyddi – Unwaith i’r cyflogwr benderfynnu ar y swyddi maent yn dymuno eu hysbysebu, bydd angen iddynt gadarnhau hyn drwy ddarparu swydd ddisgrifiad/au i Sgil Cymru (mae esiamplau o swydd ddisgrifiadau ar gael os oes angen). Yn ogystal a hyn, bydd Sgil Cymru angen disgrifiad byr o’r cwmni, ynghyd a chopi jpeg o logo’r cwmni a chyswllt i’w gwefan.

Ymgyrch Recriwtio Sgil Cymru – Sgil Cymru sy’n gyfrifol am recriwtio ac ymdrîn â’r ceisiadau i bob swydd Prentis gwag. Mae ffurflen gais a ffurflen fonitro arbennig ar lein sydd ar gael drwy wefan Sgil Cymru (nid ydym yn derbyn CV’s neu unrhyw fath arall o gais). Bydd Sgil Cymru yn ymdrîn a bob cais, ac yn sicrhau bod y cyflogwr yn cael gwybod sut mae’r broses yn mynd rhagddo yn gyson.

Rhestr Hir – Bydd Sgil Cymru yn gweithio gyda’r cyflogwr er mwyn didoli’r ceisiadau i gyd a phenderfynnu ar restr hir o geisiadau, fydd wedyn yn cael eu gwahodd i Weithdy Recriwtio* undydd arbennig.

*Bydd Gweithdai Recritwtio yn cael eu defnyddio ar gyfer Prentisiaethau lefel 3 yn unig.

Gweithdy Recriwtio – Mae’r gweithdy yn ddiwrnod sy’n llawn gweithgareddau wedi eu cynllunio i ddod i adnabod yr ymgeiswyr yn well. Byddant yn gweithio mewn grwpiau cymysg ar tasgau cyffredinol amrywiol, cyn cael tasgau sydd yn uniongyrchol berthnasol i’r swydd y maent wedi ceisio amdani. Bydd angen i’r cyflogwyr fod yn bresennol ar gyfer o leiaf y prynhawn ar ddiwrnod y gweithdy. Bydd staff Sgil Cymru yn gweithio’n agos gyda’r cyflogwyr er mwyn darganfod ymgeiswyr cryf posib.

Cyfweliadau – Bydd cyflogwyr yn penderfynnu os ydynt am wahodd rhestr fer o ymgeiswyr i gyfweliad yn swyddfa’r cwmni. Bydd cynrychiolydd o Cyfle hefyd yn mynychu’r cyfweliadau er mwyn darparu gwybodaeth ac arweiniad am y cymhwyster a phrosesau’r Brentisiaeth.

Profiad Gwaith – Mae posib i rai cyflogwyr sydd ddim yn sicr o’u dewis wahodd ymgeiswyr i’r gweithle am brofiad gwaith diwrnod, cyn gwneud penderfyniad terfynol.

SUT FYDD RHAGLEN Y BRENTISIAETH YN CAEL EI STRWYTHURO?

 • Rhaglen llawn-amser dros 12 mis ydy’r Brentisiaeth Lefel 3.
 • Rhaglen llawn-amser dros 15 mis ydy’r ddau Brentisiaeth Lefel 4.

 

 • Bydd y rhaglen yn dechrau gyda chwrs rhagarweiniol i’r diwydiannau creadigol. Bydd y cwrs yn rhoi cyfle i’r Prentisiaid i gyfarfod â staff Sgil Cymru, cyfarfod â cyd-Brentisiaid fydd hefyd yn dilyn y rhaglen a chyfarfod â pobl broffesiynol o’r diwydiant. Bydd Prentisiaid yn gweithio tuag at eu cymhwyster yn ystod y cyfnod yma, yn ogystal ag ennill sgiliau a gwybodaeth cyn mynd allan ar leoliad.
 • Wedi hyn bydd pob Prentis yn mynd at eu cyflogwyr, lle byddant yn gweithio yn eu swydd yn ennill y sgiliau â’r wybodaeth byddant ei angen i weithio yn y diwydiannau creadigol.  Darperir hyfforddiant bellach yn y dosbarth yn ystod y rhaglen, lle bydd disgwyl i’r Prentisiaid ddod i Sgil Cymru yn Stiwdio Pinewood Cymru yng Nghaerdydd mewn blociau o ddwy i dair wythnos er mwyn cwblhau elfennau ‘y tu allan i swydd’ y cymhwyster.
 • Yn agos at ddiwedd y rhaglen bydd Prentisiaid yn dychwelyd i Sgil Cymru yn Stiwdio Pinewood Cymru yng Nghaerdydd er mwyn cwblhau’r Rhaglen Gloi.  Bydd hwn yn paratoi’r Prentisiaid i weithio yn y diwydiannau creadigol.
 • PWYSIG – Yn dilyn y brentisiaeth y gobaith yw y bydd nifer o’r Prentisiaid yn derbyn gwaith gan eu cyflogwyr.  Ond, NI ellir gwarantu hyn gan bod y diwydiant yn newid yn gyson, a bod nifer o gwmniau yn dibynnu ar gomisiynau er mwyn ennill gwaith yn y dyfodol. Y tebygolrwydd yw y bydd unigolion wedi dilyn y rhaglen 15 mis yn troi’n weithwyr llawrydd yn hytrach nag yn gyflogai llawn amser.

AM FAINT O SWYDDI ALLAI GEISIO?

Gall ymgeiswyr fynd am un swydd yn unig.

Bydd hyn yn gwneud yn siwr eu bod wedi darllen y swydd ddisgrifiadau ac wedi ystyried yn ddifrifol pa swydd sydd orau iddynt.

PWY ALL YMGEISIO AM Y RHAGLEN BRENTISIAETH?

 • Mae’r Prentisiaeth Lefel 3 mewn Cyfryngau Digidol a Chreadigol yn agored i bobl rhwng 16 a 23.
 • Mae’r Prentisiaeth Uwch mewn Hysbysebu a Marchnata Cyfathrebu yn agored i bobl sydd yn 18 oed a throsodd.  Does dim cyfyngiad oed wedi 18.
 • Mae’r Prentisiaeth Uwch mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol (Llwybr Cyfryngau Rhyngweithiol) yn agored i bobl sydd yn 18 oed a throsodd.  Does dim cyfyngiad oed wedi 18.

 

PWY SYDD DDIM YN GALLU YMGEISIO AM Y RHAGLEN BRENTISIAETH?

Yn anffodus nid yw’n bosib i’r rheiny sydd eisoes wedi ennill gradd Prifysgol neu sydd wrthi’n astudio ar gyfer Gradd Prifysgol ar hyn o bryd i geisio am y Brentisiaeth.

NODYN PWYSIG – Os ydi unigolyn yn meddu ar gymhwyster gradd neu uwch ond eu bod wedi methu a datgelu hyn drwy gydol y broses recriwtio, a petaech yn cael eich dewis gan gyflogwr i gymryd rhan yn y rhaglen brentisiaeth, bydd gofyn i chi ad-dalu unrhyw gyflog a dalwyd yn ogystal a cholli eich lle ar y rhaglen.

Ni all cost y rhaglen gael ei gefnogi ar gyfer ymgeisydd sydd wedi cyrraedd cymhwyster ar lefel uwch.  Er gwybodaeth, mae gradd prifysgol ar lefel 6 neu 7.

PA SGILIAU/CYMWYSTERAU FYDDA I EU HANGEN I GEISIO AM Y RHAGLEN BRENTISIAETH HON?

Ygofynion  lleiaf o ran cymhwyster ar gyfer prentisiaeth lefel 3 yw:

 • Yn ddelfrydol dylai ymgeisydd gael o leiaf 4 TGAU graddfa ! i C (gan gynnwys Saesneg, Mathemateg, a Chymraeg lle bo’n  berthnasol) neu’r hafal.

Y gofynion lleiaf o ran cymhwyster ar gyfer prentisiaeth lefle 4 yw:

 • TGAU yn Saesneg ar raddfa C neu uwch

NEU

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu ar lefel 2

A

 • TGAU mewn Mathemateg

NEU

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif ar lefel 2

BETH YW FFRAMWAITH Y BRENTISIAETH?

Prentisiaeth Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3 – YN DOD YN FUAN

Prentisiaeth Cyfryngau Creadigol a Digidol (Llwybr Cyfryngau Rhyngweithiol) Lefel 4:

 • Elfen wedi ei seilio ar gymhwysedd
 • Elfen wedi ei seilio ar wybodaeth
 • Sgiliau Hanfodol Cymru
 • Modiwl ar hawliau a cyfrifoldebau cyflogwyr
 • Modiwl ar ddatblygiad personol a dysgu

Gellir darllen mwy am y Fframwaith yma –
http://www.afo.sscalliance.org/frameworkslibrary/index.cfm?id=FR03012&back

Prentisiaeth Uwch mewn Hysbysebu a Marchnata Cyfathrebu Lefel 4:

 • Elfen wedi ei seilio ar gymhwysedd
 • Elfen wedi ei seilio ar wybodaeth
 • Sgiliau Hanfodol Cymru
 • Modiwl ar hawliau a cyfrifoldebau cyflogwyr
 • Modiwl ar ddatblygiad personol a dysgu

Gellir darllen mwy am y Fframwaith yma –
http://www.afo.sscalliance.org/frameworks-library/index.cfm?id=FR03100

BETH YW’R DISGWYLIADAU I GYFLOGWYR A PHRENTISIAID WEDI IDDYNT GAEL EU DERBYN AR Y RHAGLEN?  SUT FYDDAN NHW YN CAEL EU CEFNOGI GAN SGIL CYMRU?

 • Bydd y Cyflogwr yn gorfod cyflawni ac arwyddo’r holl waith papur perthnasol i’r cymhwyster pan fo’r angen.
 • Bydd y Cyflogwr yn ymrwymo i gyflogi y Prentis am gyfnod llawn y rhaglen hyfforddi.  Ni fydd raid i unrhyw Gyflogwr gyflogi prentis wedi i’r cyfnod hwn ddod i ben.
 • Fel darparwr hyfforddiant, byddwn yn argymell yn gryf fod y cwmni yn apwyntio mentor i’r Prentis, yn ogsystal a Rheolwr LLinell/Arolygwr.
 • Bydd y Prentis yn gorfod gweithio fel aelod iau o staff a chyflenwi’r tasgau yn unol a’r hyn ofynnir gan yr Arolygwr.
 • Bydd aelod o staff Sgil Cymru yn gweithio gyda phob Prentis a Chyflowr i greu cynllun hyfforddiant unigol, fydd yn adlewyrchu anghenion hyfforddiant yr unigolyn a bydd y cynnydd yn cael ei arolygu.
 • Mae’n ddisgwyliedig y bydd y Cyflogwr a’r Prentis yn mynychu cyfarfodydd monitro rheolaidd gyda Phennaeth Hyfforddiant Sgil Cymru i roi adborth ar gynnydd y Prentis.  Byddant ar gael i gynnig cyngor a chefnogaeth pan fo’r angen.
 • Mae’n ddisgwyliedig hefyd i’r Prentis  fynychu cyfarfodydd rheolaidd gyda’i Asesydd o’r Diwydiant er mwyn adeiladu portffolio o’r gweithle ac ennill y cymhwyster.
 • Bydd disgwyl i’r prentis fod yn bresennol ymhob sesiwn dosbarth yn Sgil Cymru.
 • Bydd disgywl i’r Prentis orffen pob elfen o’r Fframwaith er mwyn cwblhau’r cymhwyster.

 

SUT FYDD PRENTISIAID YN ELWA O FOD YN RHAN O’R RHAGLEN?

Erbyn diwedd y rhaglen rydym yn gobeithio bydd Prentisiaid wedi derbyn gwybodaeth, profiad a cymhwyseddau penodol. Ar ddiwedd y 15 mis bydd gan Prentisiaid:

 • Profiad mewn gweithle – hyfforddiant ymarferol mewn swydd
 • Portffolio/showreel
 • Geirda gan y cyflogwr
 • Cysylltiadau yn y diwydiant
 • Gwella tebygolrwydd o gael swydd
 • Sgiliau technegol a proffesiynol
 • Y cymhwyster Creative Skillset Greadigol

 

Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa Caerdydd ar 07843 779 870 / help@sgilcymru.com

PWY YW ARIANWYR Y RHAGLEN BRENTISIAETH HON?

Ariannir y rhaglen Brentisiaeth hon yn rhannol gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru

Gwnaed y prosiect yma’n bosib drwy Brentisiaethau Coleg Caerdydd â’r Fro; y Prif Ddarparwr Hyfforddi ar gyfer Consortiwm y Gynghrair Ansawdd Sgiliau (QSA). Mae Prentisiaethau Coleg Caerdydd â’r Fro wedi ei ariannu’n rhannol drwy’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd i ddarparu rhaglenni dysgu yn y gweithle led-led Cymru.

Mae’r Gynghrair Ansawdd Sgiliau (QSA) yn gydweithrediad 22 darparwr Dysgu yn y Gweithle. Mae ardal ddaearyddol eang tu hwnt yn dod o dan adain Prentisiaethau Coleg Caerdydd â’r Fro (a’u is-gytundebwyr cysylltiol) â’r QSA, gyda darpariaeth yn estyn led-led Gymru. Mae Prentisiaethau Coleg Caerdydd â’r Fro â’r QSA yn cynnig ystod eang o raglenni a gwaith dros 25 o lwybrau gwaith.

 

Apprentice Footer