PRENTIS AMLGYFRWNG – WHITE HART MULTIMEDIA

Cwmni:                       White Hart Multimedia
Rôl Prentisiaeth:     Prentis Amlgyfrwng
Lleoliad:                     Y Dyfawden, agos at Cas-gwent

Am y Sefydliad

whitehartsmalllogo

Wedi ei leoli uwchben y prydferth Ddyffryn Gwy, ac eto yn agos at yr M4, mae White Hart Multimedia wedi bod yn gweithredu ers dros chwarter canrif. Rydym yn datblygu atebion effeithiol ac arloesol sy’n helpu ein cleientiaid gyfleu eu negeseuon at eu cynulleidfaoedd. Mae ein technegau cynhyrchu fideo a ffilmio yn debyg i’r rhai a ddefnyddir wrth greu newyddion teledu a nodweddion dogfennol, sy’n gwneud i ni weithio yn gyflym ac yn effeithlon, gan achosi cyn lleied o darfu ar batrwm arferol ein cleient o weithio. Mae ein gwaith diweddar wedi cynnwys ffilmio gan ddefnyddio actorion mewn senarios hyfforddi.

Er mai cynhyrchu fideo yw craidd gwasanaethau White Hart, dros y blynyddoedd, rydym wedi tyfu a datblygu gyda datblygiadau technolegol. Rydym bellach yn cyflwyno ein fideos mewn unrhyw fformat, ar unrhyw gyfrwng, hyd yn oed wedi eu hymgorffori mewn cyflwyniadau, ac e-ddysgu.

Disgrifiad Swydd

Byddai’r swydd hon yn arbennig o weddus i’r rheiny sydd yn gyrru, ond hefyd i’r rheiny sydd yn byw yn, neu yn agos at, Dyffryn Gwy, Caldicot neu Casnewydd ac yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Mae gennym dîm bychan o arbenigwyr cyfryngau ymroddedig, ac yr ydym yn awr yn chwilio am unigolyn brwdfrydig arall, s’yn awyddus i ddysgu sgiliau cynhyrchu lluosog, i ymuno â’n tîm.

Rhaid i’r person yr ydym yn chwilio amdano gael:

• creadigrwydd a dealltwriaeth dda o brosesau technegol;
• angerdd am dechnoleg gwybodaeth, parodrwydd i gadw i fyny â datblygiadau technolegol;
• cymhwysedd mewn, neu barodrwydd i,ddysgu ystod o gymwysiadau perthnasol meddalwedd, megis, golygu meddalwedd, meddalwedd trin delweddau e.e. Photoshop a Illustrator
• y gallu i ddadansoddi problemau ac i gynnig atebion;
• sylw i fanylion;
• awydd i weithio ar brosiect o’r dechrau i’r diwedd;
• sgiliau trefnu ardderchog i gynllunio prosiectau a bodloni terfynau amser
• hyder a brwdfrydedd;
• sgiliau ardderchog rhyngbersonol, cyfathrebu a chyflwyno, gyda’r gallu i wrando, ymateb ac yn ymwneud â chleientiaid – yn benodol i esbonio pethau’n glir i bobl nad ydynt efallai yn gyfarwydd iawn â chynnyrch amlgyfrwng; wyneb-yn-wyneb ac ar y ffôn.
• gwaith tîm a pharodrwydd i rannu gwybodaeth ac arbenigedd i gyflawni nodau cyffredin.
• Trwydded yrru a chludiant eu hunain
• yn gallu i weithio i ffwrdd o gartre gan gynnwys aros dros nos.

Sgiliau ychwanegol a fyddai’n ddymunol yw:

• gwybodaeth o Word Press
• gallu gweithredu camera fideo
• sillafu a gramadeg da
• Cymraeg llafar ac ysgrifenedig
• sgiliau rhaglennu (html)

Fframwaith

Tra’n gweithio i White Hart Multimedia byddwch yn cwblhau Prentisiaeth Uwch (lefel 4) Cyfryngau Creadigol a Digidol (Llwybr Cyfryngau Rhyngweithiol).

Cyflog

Mae’r union gyflog ar gyfer y swydd hon i’w gadarnhau. Y lleiafswm y gall prentis ennill yw’r Isafswm Lwfans Cenedlaethol ar gyfer Prentis, sef £3.30 yr awr am y 12 mis cyntaf o’r brentisiaeth.  Bydd y rhai sydd yn 19 neu’n hŷn yn gymwys i gael y Cyflog Isafswm Cenedlaethol i’w oedran wedi’r 12 mis cyntaf o’r prentisiaeth.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

Sut i Ymgeisio

Lawrlwythwch a chyflawnwch y ffurflen gais a’r ffurflen monitro amrywiaeth ar gyfer y rôl hon. Ebostiwch y ddwy ffurflen gyflawn i help@sgilcymru.com. Byddwch yn cael cadarhnad fod eich cais wedi ei dderbyn unwaith y bydd aelod o staff wedi ei gwirio.

Os nad ydych wedi cael ymateb o fewn 24awr (heb gynnwys penwythnos), ffoniwch 07843 779870 ogydd.

Os oes ganddoch unrhyw gwestiynnau am y prentisiaethau, edrychwch ar ein Cwestiynnau Cyffredin ar y wefan.

Gwasgwch yma i lawrlwytho fersiwn PDF o’r swydd disgrifiad.