PRENTIS MARCHNATA IAU – SBW ADVERTISING

Cwmni:                            SBW Advertising
Rôl Prentisiaeth:          Prentis Marchnata Iau
Lleoliad:                         Castle Court, 6 Cathedral Road, Caerdydd CF11 9LJ

Am y Sefydliad

SBW Logo 10 Years Rebrand-Colour CMYKSefydlom ni ym Mryste yn 2004, ac ers hynny, rydym wedi sefydlu ein hunain fel un o’r brif asiantaethau hysbysebu a marchnata integredig yn y De Orllewin – a gyda’n swyddfa newydd yng Nghaerdydd, rydym yn gobeithio gwneud yr un peth yng Nghymru hefyd. Sut rydym wedi cyflawni hynny? Wel mae’n rhannol drwy waith caled ond yn bennaf oherwydd bod gennym dîm mor wych o bobl sy’n ymroddedig i gwneud gwaith gwych. Bob amser. Cymerwch olwg ar ein gwefan www.sbwadvertising.co.uk i gael blas ar beth o’r gwaith ni’n gwneud.

Disgrifiad Swydd

Yn SBW Advertising rydym ni’n chwilio am brentis proffesiynol, cyfeillgar a rhagweithiol i ymuno â’n tîm rheoli cyfrifon (-ochr asiantaeth) yma yng Nghaerdydd.

Dewch yn brentis yn SBW Advertising a byddwch yn ymuno â thîm trin cyfrif profiadol a thalentog – a fydd, gyda’ch help chi, yn gwasanaethu a darparu holl anghenion hysbysebu ein cleientiaid. Byddwch yn cael blas ar y byd-cyflym a chyffrous o hysbysebu ac ennill dealltwriaeth o gyfryngau ar-lein ac all-lein yn y broses.

O ddydd i ddydd, bydd eich rôl yn cynnwys ateb galwadau ffôn mewn modd proffesiynol a chynorthwyol, ffeilio, gweinyddu, ymchwil desg ac peth o’r stwff creadigol, sydd yn fwy o hwyl.  Byddwch hefyd yn chwarae rôl weithredol ac annatod yn ein hallbwn cyfryngau cymdeithasol, gan greu a phostio cynnwys cyffrous a deniadol i’n dilynwyr. Wrth gysgodi rhai o’n Gweithredwyr Cyfrif byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn swyddi a phrosesau pwysig eraill fel prawfddarllen ac er na fyddwch yn rhan o’r tîm creadigol, byddwch yn cael eich annog i gymryd rhan mewn brainstorms a gweld sut mae brîff cael ei adeiladu, sut mae hyn yn briffio ac os bydd y cyfle yn codi, sut y byddem yn cyflwyno hyn i’r cleient. Nid oes dim yn fwy cyffrous a gwerth chweil na gweld rhywbeth rydych wedi gweithio ar yn cael ei ddangos yn ei holl ogoniant ar hysbysfwrdd, yn y papur newydd, ar gyfryngau cymdeithasol, y radio neu hyd yn oed ar y teledu!

Gwaith wythnosol: Dydd Llun i ddydd Gwener, 9:00-5:30 (gydag egwyl ginio 1 awr)

Rhagolygon y Dyfodol:

Byddwch yn ennill profiad hanfodol yn y diwydiant hysbysebu, yn enwedig yn rhanbarth De Cymru a rhanbarth De-orllewin Lloegr, a fydd yn eich helpu gyda ceisiadau yn y dyfodol a chael swydd yn y dyfodol mewn rolau gweinyddol eraill yn y sector hwn neu mewn swyddfa arall. Gall fod swydd llawn amser gyda SBW Advertising yn dilyn y brentisiaeth, i brentisiaid rhagorol yn dibynnu os oes swydd wag ar gael.

Sgiliau Angenrheidiol:

Nid oes angen profiad gan y fydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu, ond yn ddelfrydol bydd gennych y canlynol:

  • Sgiliau cyfathrebu gwych ac agwedd gadarnhaol
  • Sgiliau llythrennedd a rhifedd da
  • Sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol
  • Personoliaeth cyfeillgar

Sgiliau a ddymunir:

  • Siaradwr Cymraeg Dwyieithog

Rhinweddau Personol Angenrheidiol:

  • Gallu i weithio mewn amgylchedd prysur ac weithiau heriol
  • I fod â diddordeb yn y diwydiant hysbysebu neu os hoffech i ddilyn gyrfa mewn swyddfa
  • Dylech bob amser fod yn broffesiynol
  • Ymrwymiad i’r swydd a chadw amser gwych

Cymwysterau Gofynnol:

Sgiliau llythrennedd a rhifedd da sydd eu hangen. Bydd gan ymgeiswyr leiafswm o TGAU gradd C mewn Mathemateg a Saesneg neu gyfwerth.

Gwybodaeth bwysig arall:

Mae disgwyl i chi fod yn smart, dim hwdis, crys coler, ac yn fwy smart os oes cleientiaid yn y swyddfa. Oriau swyddfa yw 9:00-5:30, yn seiliedig yn Castle Court, Caerdydd (parcio heb fod ar gael ar y safle) gyda hyd at 1 awr o egwyl i ginio.

Lwfans o 20 diwrnod o wyliau y flwyddyn (yn caniatáu 3 diwrnod ar gyfer y Nadolig). Bydd disgwyl i chi i ddod o hyd i’ch ffordd eich hun i’r gwaith a chi fydd yn gyfrifol am eich costau teithio.

Bydd eich 3 mis cyntaf eich cyfnod yn SBW fod o dan gyfnod prawf ac ar ôl yr amser hwn, byddwch yn cael adolygiad. Bydd yr adolygiad hwn yn edrych yn ôl ar y gwaith rydych wedi helpu gyda, a gwblhawyd hyd yn hyn a gweld sut y gallwch symud ymlaen ymhellach o fewn yr asiantaeth.

Fframwaith

Tra’n gweithio i SBW Advertising byddwch yn cwblhau Prentisiaeth 15 mis Lefel Uwch (4) mewn Hysbysebu a Cyfathrebu Marchnata.

Cyflog

Yr union gyflog ar gyfer y swydd hon yw’r Isafswm Lwfans Cenedlaethol ar gyfer Prentis, sef £3.40 yr awr am y 12 mis cyntaf o’r brentisiaeth.  Bydd y rhai sydd yn 19 neu’n hŷn yn gymwys i gael y Cyflog Isafswm Cenedlaethol i’w oedran wedi’r 12 mis cyntaf o’r prentisiaeth.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

Sut i Ymgeisio

Lawrlwythwch a chyflawnwch y ffurflen gais a’r ffurflen monitro amrywiaeth ar gyfer y rôl hon. Ebostiwch y ddwy ffurflen gyflawn i help@sgilcymru.com. Byddwch yn cael cadarhnad fod eich cais wedi ei dderbyn unwaith y bydd aelod o staff wedi ei gwirio.

Os nad ydych wedi cael ymateb o fewn 24awr (heb gynnwys penwythnos), ffoniwch 07843 779870.

Os oes ganddoch unrhyw gwestiynnau am y prentisiaethau, edrychwch ar ein Cwestiynnau Cyffredin ar y wefan.

Dyddiad Cau

12:00yp dydd Llun y 31ain o Hydref 2016.

Gwasgwch yma i lawrlwytho fersiwn PDF o’r swydd disgrifiad.