PRENTIS CYNORTHWY-YDD MARCHNATA DIGIDOL – BUSINESS NEWS WALES

Cwmni:                                  Business News Wales
Rôl Prentisiaeth:                  Prentis Cynorthwy-ydd Marchnata Digidol
Lleoliad:                                Caerdydd

Am y Sefydliad

business-news-21-e14332475227281Busnes cyhoeddi annibynnol Cymraeg yw Business News Wales. Mae’r tîm tu ôl i Busnes News Wales wedi dosbarthu dros 40,000 o straeon newyddion Busnes-i-fusnes gorau’r DU ers 2012, i gyd o fewn y marchnadoedd Technoleg, Adnoddau Dynol a Recriwtio. Mae gennym brofiad helaeth o dyfu cyrhaeddiad marchnad ar gyfer dros 150 o wahanol fusnesau yn y DU ac yn Rhyngwladol dros y tair blynedd ddiwetha’.

Disgrifiad Swydd

Amlinelliad o’r swydd

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Marchnata Digidol brwdfrydig i weithredu amrywiaeth o dasgau datblygu cynnwys o fewn y marchnadoedd Busnes i Fusnes, Technoleg a Cyfalaf Dynol Cymreig. Rydym yn chwilio am aelod tîm brwdfrydig sydd ag awydd cryf i lwyddo. Gan fod ein busnes cyfryngau yn tyfu’n gyflym, mae cyfle gwirioneddol i chi ddatblygu eich rôl.

Bydd y swydd yn cynnwys gweithio gyda dwy sianel newyddion ar-lein gan gynnwys: www.businessnewswales.com a www.recruitmentbuzz.co.uk

Dyletswyddau Penodol:

Rheoli Cynnwys

 • Ymchwilio a dod o hyd i erthyglau newydd ar gyfer Business News Wales Recruitment Buzz
 • Sicrhau bod yr holl borthiannau RSS yn cael eu diweddaru’n gyson
 • Y gallu i brawf ddarllen copi, gwirio sillafu a gramadeg
 • Dod o hyd i syniadau copi gydag aelodau eraill o’r tîm
 • Bod yn ymwybodol o newyddion a thueddiadau diweddara’r diwydiant
 • Diweddaru holl gynnwys ôl-blatfform Business News Wales a Recruitment Buzz

Rheoli Perthynas Cleientiaid/Cysylltiadau

 • Dealltwriaeth gadarn o gynnyrch, gwasanaethau a chynulleidfa darged y cleientiaid ynghyd â gweithgareddau eu cystadleuwyr
 • Sefydlu a chynnal perthynas dda gydag asiantaethau cysylltiadau cyhoeddus yng Nghymru a gweddill y DU
 • Rheoli detholiad bychan o gyfrifon cleientiaid

Cyfryngau Cymdeithasol

 • Diweddaru ac ymwneud yn ddyddiol â’r cyfryngau cymdeithasol a meddu ar ddealltwriaeth dda o’r platfformau a’r llwyfannau diweddara’/mwya’ effeithiol
 • Monitro gweithgareddau, ateb ymholiadau a rhyngweithio gyda rhwydweithiau

Marchnata

 • Cefnogi’r tîm marchnata gydag amrywiaeth o dasgau cynnwys a dosbarthu marchnata
 • Cynnal a chadw gwefan ac optimeiddio’r peiriant chwilio – diweddaru a gwella cynnwys yn ddyddiol
 • Helpu i neud yn siŵr fod strwythur y safle we yn effeithiol o ran y peiriant chwilio, cynnal y geiriau ag ymadroddion targed allweddol (gyda chynllun cynnwys ategol i wella safle’r wefan) and sicrhau’r defnydd o ôl-linciau
 • Helpu i gynyddu’r traffig i’r wefan drwy ymgyrchoedd sy’n gysylltiedig â’r we

Sgiliau Hanfodol

 • Gallu i weithio ar nifer o ymgyrchoedd ar yr un pryd, weithiau o dan bwysau ac yn aml i linell derfyn dyn
 • Sgiliau cynllunio a threfnu rhagorol gyda’r gallu i amldasgio, gweithio’n gyflym a blaenoriaethu llwyth gwaith yn effeithiol
 • Cywirdeb a sylw i fanylion
 • Sgiliau gweinyddol gwych gan gynnwys profiad gyda Word
 • Agwedd hyblyg at waith
 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hunan
 • Tact a disgresiwn wrth ymdrin â gwybodaeth gyfrinachol
 • Agwedd bositif ‘gall-wneud’
 • Y gallu i weithio o fewn tîm
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig ardderchog

Fframwaith

Tra’n gweithio i Business News Wales byddwch yn cwblhau Prentisiaeth 15 mis Lefel Uwch (4) mewn Hysbysebu a Cyfathrebu Marchnata.

Cyflog

Mae’r union gyflog ar gyfer y swydd hon i’w gadarnhau. Y lleiafswm y gall prentis ennill yw’r Isafswm Lwfans Cenedlaethol ar gyfer Prentis, sef £3.30 yr awr am y 12 mis cyntaf o’r brentisiaeth.  Bydd y rhai sydd yn 19 neu’n hŷn yn gymwys i gael y Cyflog Isafswm Cenedlaethol i’w oedran wedi’r 12 mis cyntaf o’r brentisiaeth.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

Sut i Ymgeisio

Lawrlwythwch a chyflawnwch y ffurflen gais a’r ffurflen monitro amrywiaeth ar gyfer y rôl hon. Ebostiwch y ddwy ffurflen gyflawn i help@sgilcymru.com. Byddwch yn cael cadarnhad fod eich cais wedi ei dderbyn unwaith y bydd aelod o staff wedi ei gwirio.

Os nad ydych wedi cael ymateb o fewn 24awr (heb gynnwys penwythnos), ffoniwch 07843 779870.

Os oes ganddoch unrhyw gwestiynau am y prentisiaethau, edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin ar y wefan.

Dyddiad Cau

0900, dydd Llun y 13eg o Fehefin 2016.

 

Gwasgwch yma i lawrlwytho fersiwn PDF o’r swydd disgrifiad.