Gwenno Ellis Owen

Enw: Gwenno Ellis Owen

Oedran: 18

O: Amlwch, Ynys Môn

Cyflogwr Prentis: Boom Cymru

Swydd Teitl Prentis: Prentis Cydlynydd Cynyrchu

Beth oeddech chi’n ei wneud cyn y brentisiaeth?

Cyn y brentisiaeth, roeddwn yn ddisgybl ysgol, yn y chweched dosbarth.

Pam oeddech chi moen wneud prentisiaeth?

Es i am y brentisiaeth gan ei bod yn rhoi cyfle i mi gwblhau cymhwyster lefel 3, tra’n ennill cyflog ar yr un pryd.

Beth oedd cyfrifoldebau’r swydd brentis?

Roedd fy swydd brentis yn ymwneud â nifer o wahanol ddyletswyddau. Roeddwn I’n gwneud llawer o waith papur a chlirio cerddoriaeth ar gyfer rhaglenni ffeithiol/byw a hefyd eitemau digidol oedd yn mynd ar wefannau cymdeithasol. Roeddwn hefyd yn gweithio fel rhedwr ar lu o gynyrchiadau oedd yn cynnwys darllediadau byw.

Ar ba raglenni/prosiectau wnaethoch chi weithio?

Rydw i wedi bod yn lwcus o gael gweithio ar ystod eang o raglenni. Gweithiais fel rhedwr ar raglen byw “Stwnsh Sadwrn” bob bore Sadwrn. Rydw i hefyd wedi cael gweithio ar raglenni ffeithiol fel Prosiect Pum Mil.

Wnaethoch chi wynebu unrhyw anawsterau tra’n gwneud y brentisiaeth?

Yr unig anhawster y gwnes i wynebu yn ystod fy mhrentisiaeth oedd gorfod byw yn bell o adra. Ond yn lwcus, mi wnes i oresgyn hyn drwy gyfarfod pobol wych drwy Sgil Cymru – a rhywun y rydw i nawr yn alw’n ffrind gorau

Beth ddigwyddodd wedi i chi gwblhau eich prentisiaeth?

Ar ôl cwblhau fy mhrentisiaeth, roeddwn yn ddigon lwcus i gael cynnig cytundeb arall gan Boom tan ddiwedd mis Chwefror ond erbyn nawr mae wedi cael ei ymestyn tan fis Gorffennaf, felly mae’n rhaid bod i’n gwneud rhywbeth yn iawn!

Ydych chi wedi newid/tyfu o ganlyniad i’r brentisiaeth?

Rwy’n credu mod i’n lot fwy hyderus nawr o gymharu i ddechrau’r brentisiaeth. Rydw i hefyd yn llawer mwy annibynnol yn bersonol, a hefyd yn y gweithle.

Beth yw’r cam nesaf yn eich gyrfa?

Dydw i ddim yn siŵr beth yw’r cam nesaf yn fy ngyrfa. Rydw i’n mwynhau gweithio i Boom ar hyn o bryd. Ond rydw i hefyd yn agored i drio pethau newydd, gan fy mod i’n licio

 

DIWEDDARIAD Haf 2022

 

Diwrnod mewn bywyd Gwenno Ellis Owen

Dwi’n gydlynydd cynhyrchu i Boom Cymru, a dwi ar hyn o bryd yn gweithio ar ddrama newydd ‘Y Goleudy’!

Dwi’n cyrraedd y swyddfa bob bore am 9yb a’r peth cyntaf dwin neud ydi checio ebyst a gweld os oes rhywun wedi gyrru ebost. Dwi yna yn hoffi sgwennu ‘to-do’ list ar gyfer y diwrnod – does dim byd mwy ‘satisfying’ na ticio rhain off!

Ar hyn o bryd dwi’n gweithio ar ddrama, felly mae lot o fy ngwaith yn cynnws paratoadau ar gyfer y diwrnod saethu nesaf. Felly, pob dydd bydd angen i mi rhoi y ‘sides’ at ei gilydd, eu printio ar gyfer y cast ac yna paratoi ebost yn cynnwys call sheet, sgript ‘sides’ a chyfarwyddiadau i’r set.

Mae fy nhyfrifoldebau hefyd yn cynnwys sortio unrhyw treuliadau gan cast a chriw a chlirio hawlfraint ar unrhyw ddeunydd bydd yn cael ei weld ar sgrin gan gynnwys cerddoriaeth. Dwi hefyd yn gweithio tuag at ein tystysgrif Albert, sef tystysgrif sydd yn dangos ein bod ni yn gwneud ymdrech i leihau ein ol-troed carbon yn ystod y cynhyrchiad. Os oes unrhyw actorion ifanc ar set, rydw i’n ei trwyddedu gyda’r cyngor. Byddai hefyd yn archebu gwesty i’r criw a’r cast os ydym yn saethu rhywle sydd tu fas i Gaerdydd.

‘Da ni wrthi’n dod i derfyn y cyfnod ffilmio felly fy mhrif gyfrifoldeb ar hyn o bryd ydi sortio’r parti WRAP!

Gan ein bod yn dilyn amserlen tynn, gall broblem godi unrhyw bryd! Un diweddar oedd teiar flat ar y fan camera, felly roedd angen sortio hwn cyn gynted a phosib. Problem fach arall sydd wastad yn digwydd yw bod y printer yn stopio gweithio! Dwi angen printio tua 20 copi o ‘sides’ bob dydd felly mae hwn yn gallu bod yn niwsans!

Rydym yn cael cinio tua 1 bob dydd, rydym yn cael cwmni arlwyo i ddod ar set i fwydo cast a chriw. Gan mod i wedi fy leoli yn y swyddfa mae un ohonom ni yn mynd i set i gasglu bwyd i’r gweddill. Neu, mae rhedwr yn dod a’r prydau yn nol i ni.

Byddai yna yn gweithio trwy’r prynhawn tan WRAP, mae amser WRAP yn newid bob dydd yn dibynnu ar yr amserlen. Ac yna, ar ol WRAP dwi’n cael pwyso ‘send’ ar yr ebost i’r holl gast a chriw gyda manylion y diwrnod nesaf!