Sophie Richards

Enw:                                         Sophie Richards
Oedran:                                   26
O:                                              Caerdydd
Cyflogwr Prentis:                  BBC Cymru Wales
Swydd Teitl Prentis:             Prentis Camera

 

Beth oeddech chi’n ei wneud cyn y brentisiaeth?
Cyn dechrau ar y brentisiaeth roeddwn i’n gweithio mewn tafarn ac yn teithio’r byd.

 

Pam oeddech chi moen wneud prentisiaeth?
Roeddwn i wastad eisiau gweithio ar set ond doeddwn i byth yn meddwl y bydda fe’n digwydd. Gyda hyn yng nghefn fy meddwl dewisais i ymgeisio am y brentisiaeth gan nad oedd gyda fi unrhyw beth i’w golli.

 

Beth oedd eich swydd brentis yn ei olygu?
Roeddwn i’n hyfforddai ar gyfer yr adran gamera. Roedd yn cynnwys nifer o gyfrifoldebau a dyfodd dros y flwyddyn ar ôl ennill ymddiriedaeth a phrofiad. Roedd y cyfrifoldebau yn cynnwys newid batris, drefnu’r offer camera trwy gysylltu gyda’r tŷ rhentu, setio lan y camera ar gyfer diwrnod o saethu, glanhau a thrin lensys ayyb.

 

Ar ba raglenni / prosiectau wnaethoch chi weithio?
Wrth weithio fel prentis wnes i weithio ar Casualty ac roedd yn cynnwys profiadau o fewn y stiwdio ac allan ar leoliad.

 

Beth ddigwyddodd pan wnaethoch chi gwblhau eich prentisiaeth?
Ar ôl i mi gwblhau fy mhrentisiaeth cefais gynnig i weithio fel Cynorthwy-ydd Camera Llawrydd ar Casualty a dwi wedi parhau i weithio ar y rhaglen, yn rheolaidd dros y 4 blynedd ddiwethaf. O fewn y flwyddyn ddiwethaf rydw i wedi cael siawns i gamu fyny fel Tynnwr Ffocws a dwi wir yn mwynhau’r cyfrifoldebau sydd yn dod gyda’r rôl hwn.

 

Rydw i wedi bod yn lwcus i gael y siawns i weithio ar gynyrchiadau eraill a hyd yn oed gweithio gyda chamerâu yn y Gemau Olympaidd 2016 yn Rio, Gemau Olympaidd 2018 y Gaeaf yn Ne Korea a gobeithiaf y byddaf yn gweithio yn y Gemau Olympaidd 2020 yn Tokyo.

 

Roedd y brentisiaeth wedi dechrau fy ngyrfa ac felly wedi bod yn gatalydd i ddod a mi lle rydw i heddiw.

 

Ydych chi wedi tyfu o ganlyniad i’r brentisiaeth?
Rydw i bendant wedi tyfu fel person o ganlyniad i’r brentisiaeth. Oherwydd natur y diwydiant mae e’n gallu eich ymestyn yn gorfforol ac yn emosiynol ond wnes i ddysgu’n fuan sut i ddelio â sefyllfaoedd anodd.

 

Beth yw’r cam nesaf yn eich gyrfa?
Ar hyn o bryd rwy’n mwynhau’r hyn rydw i’n ei wneud, felly nid oes gennyf gynlluniau i gamu ymlaen unrhyw bryd yn fuan, ond hoffwn weithio ar ychydig o’m mhrosiectau fy hun yn y dyfodol agos.