Prentis Sain – BBC Cymru Wales

Mae’r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi heibio.

Cwmni:                        BBC Cymru Wales
Rôl Prentisiaeth:      Prentis Sain
Lleoliad:                      Porth y Rhath, Bae Caerdydd

Am y Sefydliad

BBC_Cymru_Wales_logo.svgDarlledwr y genedl yw BBC Cymru Wales, yn cynnig ystod eang o ddarpariaeth yn y Gymraeg a Saesneg ar gyfer cynulleidfaoedd ledled Cymru ar y teledu, y radio a thrwy ein gwefannau.

Porth y Rhath yw canolfan ragoriaeth gwbl fodern y BBC ar gyfer Drama, lleoliad sy’n fwrlwm o ynni a doniau newydd. Pan symudodd y cynyrchiadau cyntaf i Borth y Rhath ym Medi 2011, fe wnaethant wireddu un o addewidion y BBC i greu canolfan ragoriaeth ar gyfer Drama yng Nghaerdydd.

Mae’r cyfleuster 170,000 troedfedd sgwâr hwn a leolir ym Mhorth Teigr, Bae Caerdydd, sy’n cynnwys naw stiwdio ac sydd yr un hyd â thri chae pêl-droed, yn awr yn gartref parhaol, at y pwrpas i bedair o brif ddramâu’r BBC – Casualty, Pobol y Cwm, Doctor Who – yn ogystal ag i gynyrchiadau newydd i’r dyfodol.

Disgrifiad Swydd

Mae Cynorthwywyr Sain yn aelod o’r Criw Cynhyrchu Sain ac yn darparu chumorth cyffredinol i’r Cymysgydd Sain a’r Gweithredwr Boom. Maent yn gyfrifol am wirio’r holl stoc, meicroffonau a batris a gwneud yn siŵr bod yr adran sain yn rhedeg mor esmwyth â phosibl.

Er bod y gwaith yn gorfforol, mae’r oriau yn hir ac weithiau yn cael eu perfformio ar leoliad ar dir eithafol a/neu dywydd garw, mae’r gwaith yn gallu bod yn werthfawr iawn.

Mae’r Cynorthwywyr Sain fel arfer yn cychwyn gwaith o leiaf hanner awr cyn amser alwad, gyda gweddill y Criw Sain. Maent yn helpu i ddadlwytho’r fan sain, a gweithio gyda’r Gweithredwr Boom, gwirio bod yr holl offer yn barod ac yn gwbl weithredol. Yn ystod yr ymarferion efo’r Cyfarwyddwr, Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth ac actorion, mae’n rhaid i Cynorthwywyr Sain talu sylw agos rhag ofn mae’n ofynnol iddynt symud meicroffonau, neu gynorthwyo’r Gweithredwr Boom i gynllunio ar gyfer siots anodd.

Mae’r Cynorthwywyr Sain yn helpu’r Cymysgydd Sain i atodi meicroffonau clip i ddillad actorion. Maent hefyd yn helpu y Gweithredwr Boom i drafod ceblau ar y llawr stiwdio yn ystod recordio, ac ar ddiwedd pob dydd saethu, er mwyn sicrhau bod yr holl disgiau sain sy’n cynnwys y brwyn sain yn cael eu pecynnu a labelu’n gywir. Maent yn cael eu cyflogi tan ddiwedd y saethu, pan fyddant yn gwneud yn siwr bod yr holl offer yn cael ei bacio i ffwrdd yn ofalus a bod unrhyw waith papur cadarn sy’n cael ei drosglwyddo i’r swyddfa gynhyrchu.

Fel arfer mae Hyfforddeion Sain yn cael eu cyflogi i gyflawni dyletswyddau rhedeg cyffredinol (gwneud te a choffi ar gyfer yr Criw Sain, gan helpu gyda dadbacio, glanhau a gosod yr holl offer sain, ac ati).

Esiamplau o swyddi y gall Prentis Sain ei gwneud yn y dyfodol –

 • Cynorthwy-ydd Sain
 • Cymathydd Bwm
 • Artist Foley
 • Recordydd Sain
 • Is Olygydd Sain
 • Technegydd Sain
 • Cymysgwr Dybio

Sut fath o berson dwi angen bod?

 • Diddordeb mewn sain, gyda ‘clust’ dda
 • Rhywun sy’n gweithio’n gryf mewn tim
 • Trefnus
 • Ymarferol
 • Diplomataidd
 • Hunan-gychwynnwr 

Sgiliau Anghenrheidiol:

 • Efo’r menter a’r gallu i ymateb yn gyflym i sefyllfaoedd gwahanol
 • Gallu gydweithio ac weithio fel rhan o dîm
 • Diplomyddiaeth a sensitifrwydd wrth weithio gydag artistiaid a chriw arall
 • Lefel uchel o egni corfforol a chryfder
 • Oherwydd mae grip angen codi a thynnu offer trwm, mae angen bod yn ymwybodol o ofynion y ddeddfwriaeth a’r gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch perthnasol
 • Amynedd
 • Talu sylw i fanylion

Cymwyseddau Cyffredinol

 • Gwaith tîm – Gweithio’n effeithiol iawn fel rhan o dîm; yn gweithio er budd y tîm cyfan
 • Rheoli cydberthnasau – Gallu creu a chynnal cydberthnasau gwaith effeithiol ag amrywiaeth o bobl.
 • Cyfathrebu – Y gallu i gyfleu neges yn glir drwy fabwysiadu amrywiaeth o arddulliau, dulliau a thechnegau sy’n briodol i’r gynulleidfa ac i natur y wybodaeth
 • Dylanwadu a darbwyllo – Y gallu i gyflwyno dadleuon cadarn ac wedi’u rhesymu’n dda i ddarbwyllo pobl eraill. Gallu defnyddio amrywiaeth o strategaethau i ddarbwyllo pobl mewn ffordd sy’n arwain at gytundeb neu newid ymddygiad
 • Cynllunio a threfnu – Yn gallu bod yn flaengar er mwyn sefydlu dull gweithredu effeithiol a phriodol i chi’ch hun ac eraill. Yn blaenoriaethu ac yn cynllunio gweithgareddau gan ystyried yr holl faterion a ffactorau perthnasol megis terfynau amser, gofynion staffio ac adnoddau.
 • Meddwl yn Greadigol – Yn gallu troi syniadau/ysgogiadau creadigol yn realiti ymarferol. Yn gallu edrych ar sefyllfaoedd a phroblemau presennol mewn ffyrdd newydd a chreu datrysiadau creadigol.
 • Dyfalbarhad – Yn gallu rheoli effeithiolrwydd personol drwy reoli emosiynau yn wyneb pwysau, rhwystrau neu wrth ddelio â sefyllfaoedd cythruddol. Yn gallu dangos ymagwedd at waith a nodweddir gan ymrwymiad, cymhelliant a brwdfrydedd.
 • Ysgogiad – Yn dangos ymrwymiad, cymhelliant ac egni.
 • Hunanddatblygiad – Yn dangos cryfderau personol ac anghenion datblygu, ac yn ceisio gwella perfformiad yn barhaus drwy feithrin sgiliau a dysgu ymddygiad newydd.
 • Hyblygrwydd – Yn addasu a gweithio’n effeithiol gydag unigolion, grwpiau neu mewn sefyllfaoedd amrywiol. Yn gallu deall a gwerthfawrogi safbwyntiau gwahanol a gwrthwynebol ar fater, addasu dull o weithredu wrth i ofynion sefyllfa newid, a derbyn newidiadau yn eich sefydliad eich hun neu ofynion eich swydd yn hawdd.

Fframwaith

Tra’n gweithio i BBC byddwch yn cwblhau Prentisiaeth 12 mis Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol.