Prentis Adran Wisgoedd

CEISIADAU NAWR AR GAU.

Mae Prentisiaeth Ar Y Cyd yn gyfle ardderchog i bobl ddod i mewn i’r diwydiant, ac i gael blas ar sut mae’r sector wir yn gweithio, gan y bydd y prentis yn symyd o gwmni i gwmni, yn ddibynnol ar hyd y cynhyrchiad.  

Mae prentisiaid blaenorol a chyfredol yn gweithio ar gynyrchiadau fel:

 • Casualty 
 • Doctor Who 
 • Pobol Y Cwm 
 • His Dark Materials 
 • Peaky Blinders
 • Fleabag 

Cyflog

£12,500 PA

Disgrifiad Swydd

Fel prentis byddwch yn meithrin dealltwriaeth o brosesau cynhyrchu sy’n berthnasol i wisgoedd, yn ennill profiad o ddadansoddi sgriptiau a phrosesau parhad, amserlennu cynyrchiadau a dealltwriaeth o arferion ar y set wrth gynorthwyo a chefnogi’r tîm gwisgoedd profiadol. 

Bydd angen i chi fod wedi cyflawni safon dda o wneud gwisgoedd, eu haddasu, a’u cynnal a’u cadw, a chael yr hyder i weithio’n gyflym ac yn effeithlon o dan bwysau.

Pa fath o berson sydd angen i mi fod?

 • Cyfathrebwr da
 • Dadansoddol
 • Hunan-gychwynwr
 • Penderfynol
 • Trefnus
 • Diplomataidd
 • Un da am gymryd cyfarwyddyd
 • Trwydded gyrru glan
 • Byddai’r gallu i gyfathrebu yn effeithiol yn y Gymraeg o fantais yn y rôl yma.

Sgiliau Anghenrheidiol

Bydd angen i ddarpar Brentisiaid ddangos diddordeb amlwg a dyhead i wneud eu marc yn y diwydiannau creadigol a digidol yng Nghymru. 

Bydd angen iddynt hefyd ddangos agwedd gadarnhaol ac ymroddgar ac awydd cryf i ddysgu gan fod yr oriau’n faith a gall y swydd gynnwys cyfnodau hir o weithio oddi cartref.

Cymwyseddau Cyffredinol

 • Byddai’r gallu i gyfathrebu yn effeithiol yn y Gymraeg o fantais yn y rôl yma.
 • Gwaith tîm – Gweithio’n effeithiol iawn fel rhan o dîm; yn gweithio er budd y tîm cyfan
 • Rheoli cydberthnasau – Gallu creu a chynnal cydberthnasau gwaith effeithiol ag amrywiaeth o bobl.
 • Cyfathrebu – Y gallu i gyfleu neges yn glir drwy fabwysiadu amrywiaeth o arddulliau, dulliau a thechnegau sy’n briodol i’r gynulleidfa ac i natur y wybodaeth
 • Dylanwadu a darbwyllo – Y gallu i gyflwyno dadleuon cadarn ac wedi’u rhesymu’n dda i ddarbwyllo pobl eraill. Gallu defnyddio amrywiaeth o strategaethau i ddarbwyllo pobl mewn ffordd sy’n arwain at gytundeb neu newid ymddygiad
 • Cynllunio a threfnu – Yn gallu bod yn flaengar er mwyn sefydlu dull gweithredu effeithiol a phriodol i chi’ch hun ac eraill. Yn blaenoriaethu ac yn cynllunio gweithgareddau gan ystyried yr holl faterion a ffactorau perthnasol megis terfynau amser, gofynion staffio ac adnoddau.
 • Meddwl yn Greadigol – Yn gallu troi syniadau/ysgogiadau creadigol yn realiti ymarferol. Yn gallu edrych ar sefyllfaoedd a phroblemau presennol mewn ffyrdd newydd a chreu datrysiadau creadigol.
 • Dyfalbarhad – Yn gallu rheoli effeithiolrwydd personol drwy reoli emosiynau yn wyneb pwysau, rhwystrau neu wrth ddelio â sefyllfaoedd cythruddol. Yn gallu dangos ymagwedd at waith a nodweddir gan ymrwymiad, cymhelliant a brwdfrydedd.
 • Ysgogiad – Yn dangos ymrwymiad, cymhelliant ac egni.
 • Hunanddatblygiad – Yn dangos cryfderau personol ac anghenion datblygu, ac yn ceisio gwella perfformiad yn barhaus drwy feithrin sgiliau a dysgu ymddygiad newydd.
 • Hyblygrwydd – Yn addasu a gweithio’n effeithiol gydag unigolion, grwpiau neu mewn sefyllfaoedd amrywiol. Yn gallu deall a gwerthfawrogi safbwyntiau gwahanol a gwrthwynebol ar fater, addasu dull o weithredu wrth i ofynion sefyllfa newid, a derbyn newidiadau yn eich sefydliad eich hun neu ofynion eich swydd yn hawdd.

Fframwaith

Tra’n gweithio fel Prentis Adran Wisgoedd byddwch yn cwblhau Prentisiaeth 12 mis Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol.