Prentis Arbenigwr Cynhyrchu – ITV Cymru Wales

Mae’r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi heibio.

Cwmni:                        ITV Cymru Wales
Rôl Prentisiaeth:      Prentis Arbenigwr Cynhyrchu
Lleoliad:                      Caerdydd

Am y Sefydliad

ITV Cymru Wales yw gwyneb ITV yng Nghymru. Rydym yn rhan o ddarlledwr masnachol rhad ac am ddim-i-awyr mwyaf poblogaidd y DU – cartref i rai o sioeau mwyaf ar y teledu. O’n canolfan newydd ym Mae Caerdydd, rydym yn cynhyrchu pedair awr o newyddion , chwaraeon a’r tywydd, yn ogystal â 90-munud o faterion cyfoes a rhaglenni ffeithiol bob wythnos, sydd yn cael eu darlledu yn bennaf yn ystod oriau brig. Mae ein gwefan newyddion yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd ac yn cynyddu ein cyrhaeddiad ymhlith defnyddwyr ‘smartphone’ a thabled. Mae gennym hefyd berthynas fasnachol lwyddiannus gydag S4C, gan gynhyrchu materion cyfoes ac allbwn ffeithiol ar gyfer y sianel.

Disgrifiad Swydd

Mae Arbenigwyr o fewn y Tîm Cynhyrchu yn rhan o dîm aml-ddisgybledig sy’n darparu sgiliau technegol, crefft, gweithredol a gweinyddol ar draws holl feysydd y gwasanaeth newyddion.

Fel prentis, byddwch yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau craidd mewn un neu fwy o’r meysydd canlynol:

 • Sgriptiau, Amserlennu, rhestrau dyletswyddau, Logio, Clirio a Ffurflenni a chymorth i’r adran Rhaglenni
 • Autocue ar gyfer y rhaglen stiwdio byw
 • Cysgodi, gyda’r cyfle o brofiad mewn: gweithrediadau stiwdio byw, gan gynnwys Cyfarwyddo, cymysgu lluniau, Sain, Cynorthwyo cynhyrchu, Camera Ystafell Newyddion a Rheoli Llawr
 • Traffig, darlledu, amlyncu a ‘Timeline’
 • Archebu Llinellau / Upod
 • Cymorth Ar-lein / Digital
 • Golygu a Graffeg templedol

Bydd rhaid i bawb yn y Tîm Cynhyrchu:

 • Datblygu sgiliau newydd o’r rhestr uchod er mwyn gweithio’n effeithiol fel rhan o’r tîm gweithredu hanfodol.
 • Darparu eich sgil/iau craidd i safon uchel a rhannu eich gwybodaeth a’ch sgiliau yn yr ardal honno gyda’ch cydweithwyr Cynhyrchu
 • I symud rhwng gwahanol ddyletswyddau o ddydd i ddydd fel y mynner, gan gydnabod yr angen i fod yn hyblyg yn enwedig lle bo tasgau’n newid ar fyr rybudd.

Cyfrifoldebau Tîm a Rennir:

 • Dysgu a datblygu sgiliau newydd yn ôl yr angen er mwyn eich galluogi i gyflawni unrhyw dasgau a ofynnir i chi sy’n rhesymol, ac yr ydych wedi cael hyfforddiant anffurfiol neu ffurfiol priodol; canfod yn rhagweithiol ffyrdd i hyrwyddo a chynnal dull aml-sgiliau.
 • Er mwyn sicrhau gweithrediad yn gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael o fewn y gyllideb sicrhau bod yr holl weithrediadau yn glynu at yr holl ganllawiau ITV perthnasol. I ddeall a gweithredu ar bolisïau Iechyd a Diogelwch ac Asesu Risg ITV.
 • Gweithio’n agos ac yn barchus gyda phob aelod o’r golygyddol, cynhyrchu a thimau cyflwyno, yn lleol ac yn y ITV News ac ITV teulu ehangach, i weithredu’r strategaeth olygyddol gyffredinol, gan sicrhau bod canllawiau ITV News Llif Gwaith yn cael eu dilyn a gwerthoedd ITV yn cael eu cofleidio.
 • Gweithio’n agos ac yn rhagweithiol gyda ystafelloedd newyddion ITV eraill, gan gynnwys Rhanbarthol, Rhwydwaith, Daybreak a ITV.com meithrin a chynnal cysylltiadau er budd ITV News yn ei gyfanrwydd, gan gyfrannu at brosiectau a fforymau, a chefnogi mentrau yn ôl y gofyn.
 • Darparu adborth gonest ac adeiladol i’r holl gydweithwyr er budd cyffredinol y gweithrediad newyddion. Yn ogystal, bydd yn ofynnol i Arweinwyr Cynhyrchu i ddarparu rheolaeth llinell ardderchog i grŵp bach o gydweithwyr.

Heriau/Amgylchiadau Anarferol

Bydd yr oriau a drefnwyd ar gyfer y rôl hon yn cynnwys gweithio ar benwythnosau.

Bydd y patrwm gwaith yn ymgorffori sifftiau hwyr (fel arfer gorffen 2300) yn ogystal â gweithio’n gynnar yn y bore (dechrau am 0500). Disgwylir i chi ddarparu eich dulliau eich hunain o gludiant i ac o’ch prif gweithle.

Oherwydd y natur o gynhyrchu newyddion, bydd achlysuron pan fydd angen i chi weithio oriau hir ac anghymdeithasol ar fyr rybudd.

Efallai y bydd angen I rhai aelodau o’r Tîm Cynhyrchu deithio i swyddfeydd ardal neu i weithio mewn gweithrediadau newyddion eraill yn ogystal â mynychu fforymau perthnasol, sesiynau datblygu a chyfarfodydd oddi ar y safle fel rhan o’u rôl.

Cymwysterau/Tystysgrifau Proffesiynol Sydd eu Hangen

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol ar gyfer y rôl hon ac hyfforddiant mewn swydd yn cael ei ddarparu. Bydd gennych ddiddordeb mewn newyddion a rhaglenni cynhyrchu – gyda diddordeb arbennig yn yr agweddau technegol o gynhyrchu teledu.

Galluoedd a Nodweddion Sydd eu Hangen

 • Byddwch yn unigolyn brwdfrydig a thalentog sydd â diddordeb mewn o Newyddion a Thechnoleg.
 • Byddwch wedi ymrwymo i ddysgu a gweithio fel rhan o dîm aml-sgiliau lwyddiannus, gan rannu’r cyfrifoldeb i gefnogi cynhyrchu rhaglenni drwy gael y parodrwydd a’r ddawn i ddysgu sgiliau newydd gyda’r hyfforddiant priodol.
 • Byddwch yn barod i rannu eich sgiliau a phrofiad gyda phobl eraill er budd cyffredinol y tîm a’r allbwn.
 • Byddwch yn meddu ar beth llythrennedd gweithredol technegol sylfaenol, yn barod i addasu i dechnolegau ac arferion sy’n newid.
 • Byddwch yn gyfeillgar ac yn hawddgar, yn barchus o’ch holl gydweithwyr ITV a bydd gennych y gallu i gynnal agwedd gadarnhaol, hyd yn oed pan o dan bwysau, gan weithio i derfynau amser neu mewn amgylchedd byw.
 • Byddwch yn gyson effro at y nod cyffredin, gan ddangos hyblygrwydd o dasg er mwyn cael y swydd ar y cyd wneud, gallu addasu a blaenoriaethu ar fyr rybudd
 • Byddwch yn gyfathrebwr ardderchog gyda hunan gymhelliant a meddwl cyflym gyda sgiliau gwneud penderfyniadau cadarn a phendant

Profiad Gwaith Angenrheidiol

Byddai profiad o dreulio amser mewn amgylchedd cynhyrchu Newyddion teledu byw yn ddymunol. Mae angerdd am newyddion a darlledu byw yn hanfodol.

Fframwaith

Tra’n gweithio i ITV byddwch yn cwblhau Prentisiaeth 12 mis Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol.