Prentis Swyddfa Cynhyrchu (Drama) – BBC Cymru Wales

Mae’r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi heibio.

Cwmni:                        BBC Cymru Wales
Rôl Prentisiaeth:      Prentis Swyddfa Cynhyrchu (Drama)
Lleoliad:                      Porth y Rhath, Bae Caerdydd

Am y Sefydliad

BBC_Cymru_Wales_logo.svgDarlledwr y genedl yw BBC Cymru Wales, yn cynnig ystod eang o ddarpariaeth yn y Gymraeg a Saesneg ar gyfer cynulleidfaoedd ledled Cymru ar y teledu, y radio a thrwy ein gwefannau.

Porth y Rhath yw canolfan ragoriaeth gwbl fodern y BBC ar gyfer Drama, lleoliad sy’n fwrlwm o ynni a doniau newydd. Pan symudodd y cynyrchiadau cyntaf i Borth y Rhath ym Medi 2011, fe wnaethant wireddu un o addewidion y BBC i greu canolfan ragoriaeth ar gyfer Drama yng Nghaerdydd.

Mae’r cyfleuster 170,000 troedfedd sgwâr hwn a leolir ym Mhorth Teigr, Bae Caerdydd, sy’n cynnwys naw stiwdio ac sydd yr un hyd â thri chae pêl-droed, yn awr yn gartref parhaol, at y pwrpas i bedair o brif ddramâu’r BBC – Casualty, Pobol y Cwm, Doctor Who a Wizards vs Aliens – yn ogystal ag i gynyrchiadau newydd i’r dyfodol.

Disgrifiad Swydd

Beth mae Prentis Swyddfa Cynhyrchu yn ei wneud?

Fel Prentis Swyddfa Cynhyrchu bydd rhaid i ti fod yn frwdfrydig, gweithgar, bod â sylw at fanylion a bod yn gyfathrebwr gwych.

Fel rhan o’r Tîm Cynhyrchu byddi yn cynorthwyo’r Cynhyrchydd Llinell/Cydlynydd Cynhyrchu er mwyn sicrhau bod y cynhyrchiad yn rhedeg yn esmwyth ac effeithiol.

Bydd disgwyl i brentisiaid yn y Swyddfa Cynhyrchu wneud popeth o wneud coffi, ateb y ffôn, archebu tocynnau teithio a stoc a darparu pob math o gefnogaeth weinyddol i’r cydlynydd cynhyrchu â’r tîm.

Fe fyddi di’n wybodus efo cyfrifiadur ac yn gallu meddwl drostat dy hun.

Bydd angen y gallu i drefnu, ond hefyd i weithio o dan gyfarwyddyd, a bod wedi dy gymell i weithio ac yn frwdfrydig.

Gall y rôl hon weithiau olygu oriau hir ac anghymdeithasol.

Esiamplau o swyddi y gallai Prentis Swyddfa Cynhyrchu eu gwneud yn y dyfodol –

 • Cynorthwy-ydd Rheoli Cynhyrchu
 • Ysgrifenydd Cynhyrchu
 • Cynorthwy-ydd Cydlynu Cynhyrchu
 • Cydlynydd Cynhyrchu
 • Rheolwr Cynhyrchu

Pa fath o berson sydd angen i mi fod?

 • Cyfathrebwr da
 • Dadansoddol
 • Hunan-gychwynwr
 • Penderfynol
 • Trefnus
 • Diplomataidd
 • Un da am gymryd cyfarwyddyd

 Sgiliau Anghenrheidiol:

 • Sgiliau TG cryf, gan gynnwys pecynnau Microsoft, fel Word ac Excel;
 • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd ac i weithio fel rhan o dîm
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol dda
 • Menter ac ymwybyddiaeth
 • Y gallu i ymateb ac i weithio yn gyflym, o dan bwysau
 • Mwynhau gweithio mewn awyrgylch prysur ac o dan bwysau
 • Byddai’r gallu i yrru yn fanteisiol yn y rôl yma

Cymwyseddau Cyffredinol

 • Gwaith tîm – Gweithio’n effeithiol iawn fel rhan o dîm; yn gweithio er budd y tîm cyfan
 • Rheoli cydberthnasau – Gallu creu a chynnal cydberthnasau gwaith effeithiol ag amrywiaeth o bobl.
 • Cyfathrebu – Y gallu i gyfleu neges yn glir drwy fabwysiadu amrywiaeth o arddulliau, dulliau a thechnegau sy’n briodol i’r gynulleidfa ac i natur y wybodaeth
 • Dylanwadu a darbwyllo – Y gallu i gyflwyno dadleuon cadarn ac wedi’u rhesymu’n dda i ddarbwyllo pobl eraill. Gallu defnyddio amrywiaeth o strategaethau i ddarbwyllo pobl mewn ffordd sy’n arwain at gytundeb neu newid ymddygiad
 • Cynllunio a threfnu – Yn gallu bod yn flaengar er mwyn sefydlu dull gweithredu effeithiol a phriodol i chi’ch hun ac eraill. Yn blaenoriaethu ac yn cynllunio gweithgareddau gan ystyried yr holl faterion a ffactorau perthnasol megis terfynau amser, gofynion staffio ac adnoddau.
 • Dyfalbarhad – Yn gallu rheoli effeithiolrwydd personol drwy reoli emosiynau yn wyneb pwysau, rhwystrau neu wrth ddelio â sefyllfaoedd cythruddol. Yn gallu dangos ymagwedd at waith a nodweddir gan ymrwymiad, cymhelliant a brwdfrydedd.
 • Ysgogiad – Yn dangos ymrwymiad, cymhelliant ac egni.
 • Hunanddatblygiad – Yn dangos cryfderau personol ac anghenion datblygu, ac yn ceisio gwella perfformiad yn barhaus drwy feithrin sgiliau a dysgu ymddygiad newydd.
 • Hyblygrwydd – Yn addasu a gweithio’n effeithiol gydag unigolion, grwpiau neu mewn sefyllfaoedd amrywiol. Yn gallu deall a gwerthfawrogi safbwyntiau gwahanol a gwrthwynebol ar fater, addasu dull o weithredu wrth i ofynion sefyllfa newid, a derbyn newidiadau yn eich sefydliad eich hun neu ofynion eich swydd yn hawdd.

Fframwaith

Tra’n gweithio i BBC byddwch yn cwblhau Prentisiaeth 12 mis Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol.