PROJECTS

Here is a list of projects that our apprentices have been working on recently:

 

Y Gyfrinach:
Blwyddyn ar ôl digwyddiad mewn rali, mae crynhoad o unigolion yn cynllunio digwyddiad newydd.
S4C drama following a masked figure fighting for change.

Jacob Page – Adran Celf | Art Department

Dal y Mellt:
Mae’r fagl wedi dechrau tynhau am Carbo ers tro, a’r gem o guddio ym mhob twll a chornel o’r brifddinas wedi dod i ben iddo. Dilynwn ei hynt a’i helynt wrth iddo blethu a gweu drwy fywydau cymeriadau eraill y gyfres, a chanfod ei hun yn rhan o ladrad na welwyd ei thebyg o’r blaen. Drama wedi’i creu ar gyfer S4C.
We follow Carbo’s trials and tribulations as he weaves his way in and out of the lives of the other characters, hell-bent on his own survival as he finds himself an unwitting part of a huge heist. Drama created for S4C.

Arwen Teagle – Camera

Y Golau:
Drama afaelgar seicolegol ar S4C. Dyw Sharon Roberts byth wedi dod dros marwolaeth ei merch Ela. Cafodd Joe Pritchard garddwr tawel, diymhongar ei arestio am lofruddiaeth Ela ar ôl i’w DNA gael ei ddarganfod yn ei garafán. Cyfaddefodd Joe iddo ladd Efa, ond roedd yn gwrthod neu’n methu â dweud pam na beth wnaeth e â’i chorff.
A gripping six-part psychological thriller on S4C. Sharon Roberts has never stopped grieving the loss of her daughter, Ela. Joe Pritchard, a quiet, unassuming gardener, was arrested for Ela’s murder after her DNA was found at his caravan. Joe confessed to killing Ela but wouldn’t, or couldn’t, say why or what he did with her body.

Jacob Page – Rhedwr AD | AD Runner
Morgan Parry – Lleoliadau | Locations

Craith | Cyfres/Series 3:
Gyfres poblogaidd a threiddgar, sy’n adnabyddus am godi arswyd, i’w gweld ar S4C. Bydd DCI Cadi John a DS Owen Vaughan yn cael eu galw i ymchwilio pan ddarganfyddir corff ffermwr lleol mewn nant.
The popular series that infiltrates the mind and soul like no other, on S4C. DCI Cadi John and DS Owen Vaughan will be called to investigate when a local farmer’s body is found in a stream.

Jacob Page – Adran Celf | Art Department
Alex Evans – Lleoliadau | Locations
Arwen Teagle – Camera

Casualty:
Mae Casualty yn cyfres drama meddygol fe alawon yn wythnosol ar BBC1. Maent yn ymladd i achub bywydau ei gleifion tra mae ei bywydau personol yn llawn drama a cynllwyn. Mae pob dim ar y llinell ar y ward brys.
Casualty is a medical drama series that airs weekly on BBC1. They’re fighting to save patients while their personal lives are brimming with drama and intrigue. Everything’s at stake on the emergency ward.

Arwen Teagle – Grip
Aimee Williams – Rhedwr AD | AD Runner

A Million Days:
Dros cyfnod o noson, mae rhaid i gofodwr dewis rhwng ymlid ei waith bywyd, neu ei ddifrifo ar gyfer achos mwy. Mae ‘A Million Days’ mewn ôl cynhyrchu tan 2023.
Over the course of one night, an astronaut must decide between pursuing his life’s work or sabotaging it for a greater cause. A Million Days is currently in Post production, and is expected in 2023.

Jakob May – Rhedwr AD | AD Runner
Naomi Reid – Rhedwr AD | AD Runner
Megan Sanders – Swyddfa Cynhyrchu | Production Office

Havoc:
Pan mae ddelio cyffuriau yn mynd yn ysgytwol, mae rhaid i ditectif ymladd ei ffordd trwy isfyd troseddol er mwyn achub mab dieithryd gwleidydd. Mae Havoc yn ffilm Netflix sy’n dod allan yn 2023.
After a drug deal goes awry, a detective must fight his way through a criminal underworld to rescue a politician’s estranged son. Havoc is an upcoming 2023 Netflix production written and directed by Gareth Evans.

Naomi Reid – Rhedwr AD | AD Runner

In My Skin | Cyfres/Series 2:
My ‘In My Skin’ yn cyfres deledu comedi-drama ar BBC3 gan Kayleigh Llywelyn. My ‘In My Skin yn edrych ar Bethan, Cymraes yn ei harddegau, sydd yn trio byw bywyd dwbl wrth iddi negodi salwch meddwl ei fam, cyfeillgarwch, ai rhywioldeb.
In My Skin is a comedy drama television series written by Kayleigh Llewellyn on BBC3. In My Skin focuses on Welsh teenager Bethan who is trying to live a double life as she negotiates her mother’s mental illness, friendships and her sexuality.

Naomi Reid – Swydda Cynhyrchu | Production Office

Sex Education | Cyfres/series 4:
Mae Sex Education yn gyfres comedi-drama Prydeinig ar Netflix. Mae’r cyfres yn dilyn bywydau myfyrwyr, gweithwyr a rhieni o ysgol dychmygol ‘Ysgol Uwchradd Moordale’, tra ei fod yn gwneud ei ffordd trwy broblemau personol, yn aml yn gysylltiedig â agosatrwydd rhywiol.
Sex Education is a British comedy-drama streaming television series on Netflix. The series follows the lives of the students, staff and parents of the fictional ‘Moordale Secondary School’ as they contend with various personal dilemmas, often related to sexual intimacy.

Charlie Blagg – Adran Celf | Art Department
Matthew Marais – Lleoliadau | Locations

The Lazarus Project | Extinction:
Mae ‘The Lazarus Project’ yn gyfres ddrama ffug-wyddonol deledu fe gynyrchwyd gan Sky, gan y sgriptiwr Joe Barton. Mae’r ‘Lazarus Project’ yn sefydliad cyfrinachol iawn sy’n ymroddedig i atal digwyddiadau difodiant torfol, a sydd â’r gallu i wneud i amser fynd yn ôl.
The Lazarus Project is a Sky television science fiction action drama series from screenwriter Joe Barton. The Lazarus Project is a top secret organisation dedicated to preventing mass extinction events and with the ability to make time go backwards.

Morgan Parry – Lleoliadau | Locations

The Pact II:
Pa mor bell fyddech chi’n mynd i amddiffyn y rhai rydych chi’n eu caru? Mae teyrngarwch rhanedig yn profi cysylltiadau rhwng teulu a ffrindiau – mae gyfrinachau wastad hefo sgil-effaith. Drama ymyl-y-sedd. Mae ‘The Pact’ yn gyfres ddrama gan y BBC. Fe ysgrifennwyd a grëwyd gan Pete McTighe.
How far would you go to protect those you love? Divided loyalties test the ties of family and friends – because secrets always have consequences. Edge-of-the-seat drama.The Pact is a BBC drama series written and created by Pete McTighe.

Steve O’Donnell – Lleoliadau | Locations
Aimee Williams – Swyddfa Cynhyrchu | Production Office

War of the Worlds | Cyfres/Series 2 & 3:
Yn y fersiwn newydd hon o War of the Worlds, a gynhyrchwyd gan Fox, pan fydd seryddwyr yn canfod trosglwyddiad o seren arall, mae’n brawf pendant o fywyd allfydol deallus. Mae poblogaeth y Ddaear yn aros am gysylltiad pellach, ond nid oes rhaid i nhw aros yn hir iawn.
In this new take on War of the Worlds, produced by Fox, when astronomers detect a transmission from another star, it is definitive proof of intelligent extraterrestrial life. Earth’s population waits for further contact with bated breath, but does not have to wait long.

Cyfres 2 | Series 2
Tom May – Rhedwr AD | AD Runner
Jacob Hatcher – Adran Celf | Art Department
Joshua Legge – Rhedwr AD | AD Runner

Cyfres 3 | Series 3
Aimee Williams – Swyddfa Cynhyrchu | Production Office
Morgan Parry – Lleoliadau | Locations
Jakob May – Rhedwr AD | AD Runner
Arwen Teagle – Camera & Grip
Ethan Hopkins – Adran Celf | Art Department

Megan Sanders – Lleoliadau | Locations

Jamie Johnson:
Drama CBBC teledu Prydeinig i blant yw Jamie Johnson. Mae’r gyfres yn dilyn y cymeriad hunan-deitl wrth iddo mynd trwy ysgol uwchradd a materion gartref, ynghyd â bod yn bêl-droediwr dawnus.
Jamie Johnson is a British children’s drama television broadcast on CBBC. The series follows the self-titled character as he negotiates secondary school and issues at home, along with being a talented footballer.

Megan Sanders – Swyddfa Cynhyrchu | Production Office
Alex Evans – Lleoliadau | Locations

Fflam
Cyfres ddrama newydd ar gyfer S4C. Pan mae Noni’n gweld ysbryd o’i gorffennol, a fydd peryg i’w bywyd ddymchwel o’i chwmpas unwaith eto?
A drama series commissioned by S4C. Life seems sweet for Noni until Beds appears in her life, resurrecting the ghost of her husband Tim, who died in a horrific fire.

Tom May – Rhedwr | Runner
Jacob Hatcher – Adran Celf | Art Department
Joshua Legge – Rhedwr | Runner

On The Edge
Cyfres antholeg Sianel 4. Mae Jane yn ffres allan o’r ysgol, yn gweithio mewn siop esgidiau, yn gwneud ei gorau i fod yn ferch dda i’w mam. Pan mae hi’n cwrdd â Nish, bachgen roedd hi’n hoffi yn yr ysgol, mae rhamant felys yn blodeuo rhyngddynt.
Channel 4’s anthology series. Jane is fresh out of school, working in a shoe shop, trying her best to be a good daughter to her controlling mum. When she meets Nish, a boy she had a crush on in school, a sweet romance blossoms between them.

Jakob May – Swyddfa Cynhyrchu a Rhedwr | Production Office and Runner
Neve Clissold – Swyddfa Cynhyrchu | Production Office
Naomi Reid – Sain | Sound
Dan Morgan – Sain | Sound
Ethan Hopkins – Adran Celf | Art Department
Tim Griffiths – Adran Celf | Art Department
Steve O’Donnell – Cydlynydd Sgript | Script Supervisor