ASTUDIAETHAU ACHOS


Morgan Parry

Huw Ellis Hughes

Ella Taylor

Cai Pritchard

Jason Barnes

Fiorella Wyn Roberts

Jack Osman-Byrne

Cynan Roberts

Chloe Davies

Dyma cyflwyniad fidio i Chloe:

 

 

Bethan Jenkins

Dyma cyflwyniad fidio i Bethan:

 

 

Helena Hill

Dyma cyflwyniad fidio i Helena:

 

 

Neve Clissold

Beth yw dy enw ac un o le wyt ti yn wreiddiol?

Helo, Neve ydw i a dwi’n dod o Gaerdydd.

Pam ddewisoch chi i ymgeisio am brentisiaeth CRIW?

Ar ol gwblhau gradd mewn Cyfryngau a Chyfathrebu, sylwais fy mod i wir eisiau gyrfa yn y diwydiant ffilm a theledu. Roeddwn i eisiau dod yn rhan o’r broses gynhyrchu. Ond, doeddwn i ddim yn siwr lle i ddechrau. Ar ol gwneud ychydig o ymchwil, wnes i ddod o hyd i brentisiaeth CRIW Sgil Cymru. Fe wnes i ymgeisio ac roeddwn i’n digon lwcus i gael lle ar y cwrs.

Beth yw’r nod derfynol/swydd delfrydol pan mae’r brentisiaeth yn dod i ben a beth hoffech chi gael allan o’r brentisiaeth?

Does dim llawer o brofiad gen i o fewn cynhyrchiad, felly rydw i am ddysgu am y diwydiant ffilm a theledu yn drylwyr. Rydw i am ddod yn rhan o’r brofiad tu ol i’r llen.

Dydw i ddim yn siwr ar hyn o bryd beth byddai’r swydd delfrydol achos bod dim digon o brofiad gen i ond mae diddordeb mawr gyda fi mewn cynhyrchu, felly efallai bod hynny’n bosibilrwydd yn y dyfodol.

Pawel Cichon

Dyma cyflwyniad fidio i Pawel:

 

 

Evan Davies

Dyma cyflwyniad fidio i Evan:

 

 

Josh Coulthard

Dyma cyflwyniad fidio i Josh:

 

 

Tim Griffiths

Dyma cyflwyniad fidio i Tim:

 

 

Kaitlin Brock

Dyma cyflwyniad fidio i Kaitlin:

 

 

Jordan Legge

Dyma cyflwyniad fidio i Jordan:

 

Mia Hodges

Dyma cyflwyniad fidio i Mia:

 

Jasper Ronconi-Woollard

Dyma cyflwyniad fidio i Jasper:

 

 

Matthew Marais

Dyma cyflwyniad fidio i Matthew Marais:

 

 

Charles Strider

Dyma cyflwyniad fidio i Charles Strider:

 

Tereza Petrackova

Mae Tereza yn gweithio ar gynhyrchiad ‘WOLF’.

 

1. Ble rydych chi wedi cael eich lleoli a beth ydych chi’n ei wneud?

Mae gen i leoliad gwaith ar gynhyrchiad teledu o’r enw ‘Wolf’. Rydw i wedi bod yn gweithio fel Rhedwr yn yr Adran Gynhyrchu.

2. Beth yw’r syndod mwyaf i chi ei gael hyd yn hyn?

Y syndod mwyaf yw’r nifer o fenywod sy’n gweithio ar y cynhyrchiad a hefyd y nifer o bobl o wledydd tramor – mae’n braf gwybod bod y cynhyrchiad rydych chi’n gweithio arni yn agored i amrywiaeth ac yn gwerthfawrogi pobl o gefndiroedd gwahanol.

3. Ydych chi’n gweithio gydag unrhyw brentisiaid presennol neu gyn-brentisiaid?

Ydw, rydw i wedi bod yn gweithio gyda Megan Sanders, a gwblhaodd ei phrentisiaeth y llynedd. Roedd hi’n ddigon ffodus i ddod ar y cynhyrchiad yma yn syth ar ôl diwedd ei phrentisiaeth sy’n gwneud i mi deimlo’n hyderus am ddod o hyd i swydd ar ôl gorffen hwn. Dechreuodd yma yn wreiddiol fel rhedwr cynhyrchu ac yn ddiweddar cafodd ddyrchafiad i fod yn Ysgrifennydd y Cynhyrchiad.

4. Beth yw’r rhan orau o’r profiad hyd yn hyn?

Cyfarfod â phobl newydd, dysgu am, ac archwilio Cymru bob dydd. Rydyn ni’n gweithio mewn fan gynhyrchu sy’n teithio i’r rhan fwyaf o’r lleoliadau saethu, felly dydych chi ddim yn sownd mewn swyddfa am y diwrnod cyfan ac rydych chi’n cael gweld harddwch Cymru. A bwyd hefyd! Mae’r arlwyo yn anhygoel, bron yn teimlo fel gŵyl fwyd.

5. Beth yw’r her fwyaf?

Yr her fwyaf (hyd yn hyn) yn bendant oedd newid teiar ar gar y cwmni a roddwyd i mi fel rhedwr. Dim cweit fy steil.

 

Stephen O’Donnell

Mae Stephen yn gweithio ar The Pact II.

 

1. Ble rydych chi wedi cael eich lleoli a beth ydych chi’n ei wneud?

Rwyf wedi cael fy rhoi yn adran lleoliadau The Pact ll a gynhyrchir gan Little Door Productions. Rwyf ar leoliad mewn tŷ eithaf crand ar hyn o bryd. Fy swydd i yw dod i mewn cyn yr Alwad Uned a gwneud yn siŵr fod pethau’n barod yn y lleoliad fel bod yr holl adrannau eraill yn gallu paratoi i ddechrau saethu; i sicrhau bod yr EasyUps wedi’u gosod a bod y biniau allan yn barod. Os oes angen symud pethau ar y cynhyrchiad rydym yn cael bloedd ar y radio. Rydyn ni’n trefnu parcio’r cerbydau technegol ac yn sicrhau bod gan bawb fynediad i’r lleoliad. Rydym yn gosod a threfnu’r ardal fwyta i’r criw i gyd a rheoli’r traffig os yn ffilmio ar strydoedd cyhoeddus.

2. Beth yw’r syrpreis mwyaf i chi ei gael hyd yn hyn?

Y syrpreis mwyaf i mi ei gael hyd yn hyn yw pa mor groesawgar yw’r criw i gyd. Mae’r oriau’n hir a’r tywydd wedi bod yn anodd ond mae cryfder a chyfeillgarwch y criw wedi bod yn fendigedig.

3. Ydych chi’n gweithio gydag unrhyw brentisiaid presennol neu gyn-brentisiaid?

Rwyf wedi gweld Will ac Alex sy’n gweithio i Real SFX… Roedd yn rhaid iddynt reoli tân yn y tŷ a daethant yn barod gyda chanisters o nwy a llosgwyr. Fe wnaethon ni gymharu nodiadau am Sgil Cymru…

4. Beth yw’r rhan orau o’r profiad hyd yn hyn?

Cael eich cydnabod fel rhan o’r tîm a dod i adnabod pobl. Dod yn fwy hyderus oherwydd bod y diwrnod cyntaf yn anodd, rydych chi ychydig ar goll a ma angen ychydig o ddewder i ddyfalbarhau. Mae hefyd yn helpu bod y bobl o’ch cwmpas mor gefnogol a bob dydd rydych chi’n dysgu rhywbeth newydd.

5. Beth yw’r her fwyaf?

Ma ffilmio drwy’r nos gyda’r glaw yn disgyn yn sialens. Mae angen dillad cynnes, ymarferol, sy’n dal dwr arnoch chi. Bag mawr gyda dillad ar gyfer pob tymor yn hanfodol. Ond gorfwyta yw’r her fwya. Mae’r arlwyo’n dda iawn, ac mae byrbrydau a bisgedi bob amser wrth law. Mae gwrthsefyll temtasiwn yn her enfawr.

Daniel Morgan

Mae Dan eisioes wedi dechrau gweithio gyda Gorilla mewn ol-gynhyrchiad.

 

1.Ble rydych chi wedi cael eich lleoli a beth ydych chi’n ei wneud?

Ar hyn o bryd dwi’n gweithio i Gorilla, cwmni sy’n delio efo sawl  agwedd o  ol-gynhyrchu ,er enghraifft, golygu a graddio .

 

2.Beth yw’r syrpreis mwyaf i chi ei gael hyd yn hyn?

Doeddwn i ddim yn sylweddoli y camau oedd angen digwydd ym mhob rhaglen deledu yn ystod y broses ol-gynhyrchu. Dim yn unig golygu, graddio  a dybio sydd yn cael ei wneud ond cymysgu sain, rheoli ansawdd ag effeithiau arbennig yn ogystal a deall rol y goruchwyliwr ol-gynhyrchu ac yn y blaen.

 

3.Ydych chi’n gweithio gydag unrhyw brentisiaid presennol neu gyn-brentisiaid?

Rydw i’n gweithio efo Alex Evans oedd yn brentis CRIW  efo Sgil Cymru yn 2021-22.

 

4.Beth yw’r rhan orau o’r profiad hyd yn hyn?

Cyfarfod y talent sy’n gweithio gyda’r cwmni, neillai yng Nghaerdydd neu yn swyddfeydd newydd Gorilla ym Mryste.

 

5.Beth fu’r her fwyaf?

Ar fy ail wythnos o fod yn rhedwr aeth y ddwy rhedwr arall bant yn sal felly roedd rhaid i mi weithio rhwng dair llawr yn yr adeilad yn edrych ar ôl staff a cleientiaid cyn gorfod gyrru i Fryste a Hereford er mwyn casglu y “rushes” ar gyfer y rhaglenni. Er y diwrnodau hir fe wnes i fwynhau’r her yn fawr iawn!

 

Megan Sanders

Mae Megan Sanders ar hyn o bryd yn gweithio ar ‘WOLF’ fel Ysgrifennydd y Cynhyrchiad.

 

Ble oedd eich lleoliad cyntaf gyda Sgil Cymru?

Fy lleoliad cyntaf gyda Sgil Cymru oedd gyda Gorilla yn yr adran Ôl-gynhyrchu. Fi oedd eu rhedwr swyddfa/llawr. Roedd yn wahanol i sut roeddwn i wedi dychmygu dechrau fy ngyrfa ffilm/teledu; dechrau ar ddiwedd sioe yn hytrach na’r dechrau, ond rhoddodd fewnwelediad anhygoel i mi o sut mae Ôl-gynhyrchu yn gweithio, faint o amser a manylder sy’n cael ei neilltuo i bob un ffrâm. Roedd yn brofiad diddorol iawn. Fy mhrif gyfrifoldeb oedd sicrhau bod y swyddfa’n rhedeg yn esmwyth o ddydd i ddydd: rhedeg dreifiau rhwng lloriau, glanhau ystafelloedd golygu, sicrhau bod y gegin wedi’i stocio’n llawn, archebu cinio a gwneud te a choffi.

 

Pa bryd y dechreuodd pethau ddisgyn i’w lle? Eich bod chi’n gwybod eich bod chi yn y lle iawn?

Yn ystod fy amser yn Gorilla, fe wnes i gyfarfod â llawer o bobl oedd yn arfer gweithio gyda fy nhad yn y BBC pan oedd yn olygydd yno.  Roedd yn cŵl iawn i fod mewn lle tebyg i’r hyn yr oedd e 30 mlynedd yn ôl. Dyna oedd sylfaen fy hyder mewn gwirionedd, a gynyddodd wrth i mi barhau trwy gydol y flwyddyn.

 

Beth yw’r rhwystr mwyaf rydych chi’n meddwl eich bod chi wedi’i oresgyn naill ai yn ystod eich prentisiaeth neu yn dilyn ymlaen ohoni?

Delio â digwyddiadau bywyd go iawn wrth weithio. Nid yw bywyd y tu allan i ffilmio yn dod i ben, ac weithiau gall deimlo fel bod cymryd diwrnod bant oherwydd salwch yn ddiwedd y byd, ond yn bendant diw e ddim. Mae’r oriau’n gallu bod yn anodd iawn felly roedd cael yr hyder i ddweud ‘hei dwi’n cael ychydig o drafferth’ yn her. Ond roedd Sue a Nadine mor gymwynasgar â llawn cydymdeimlad.

 

Beth yw’r cyngor gorau a gawsoch fel prentis?

Dysgwch sut i wneud paned dda o de. Mae pawb yn cael te ychydig yn wahanol, os cymerwch yr amser i ofyn i rywun sut maen nhw’n hoffi eu te, mae’n debyg y bydd yn dechrau sgwrs, sy’n ddefnyddiol iawn wrth ddarganfod pa adran rydych chi am roi cynnig arni.

 

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n dechrau fel prentis?

Mae’n waith caled, ond mae’n bendant yn werth chweil. Roedd fy mlwyddyn fel prentis yn un brysur iawn, llawer o hwyl a sbri, ond nawr rydw i’n gweithio yn y diwydiant rydw i’n ei garu, ac mae dod i’r gwaith yn bleser ac nid yn dasg. Rydych chi’n cael mas beth rydych chi’n ei roi mewn yn y brentisiaeth hon. Os byddwch yn neidio pen yn gyntaf ac yn rhoi 100%, ni fydd gennych unrhyw beth i boeni amdano pan mae’r prentisiaeth yn dod i ben.

 

DIWEDDARIAD HAF 2023