Cyrsiau Amserlennu & Chyllidebu Movie Magic ar gyfer HETV

Rhaglen 2023 o gyrsiau byr HETV Movie Magic a gynhelir gan Sgil Cymru, mewn cydweithrediad â Grand Scheme Media ac Addie Orfila Training.

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer cyrsiau ar-lein mewn Amserlennu a Chyllidebu Movie Magic, sef meddalwedd safonol y diwydiant ar gyfer y diwydiant ffilm. Mae’r cyrsiau hyn am ddim, diolch i gefnogaeth Cronfa Sgiliau Teledu Pen Uchel ScreenSkills, sy’n cynnwys cyfraniadau gan gynyrchiadau teledu o’r radd flaenaf yn y DU.

Bydd hyfforddiant ar-lein yn cael ei ddarparu yng Nghymru dros 4 mis, i alluogi gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym maes teledu pen uchel i gael gwell dealltwriaeth o’r feddalwedd hanfodol a ddefnyddir ar gyfer amserlennu a chyllidebu ar gynyrchiadau HETV.

Ar gyfer pwy mae’r cyrsiau?

Mae’r hyfforddiant yn agored i bobl sydd eisoes yn y diwydiant sy’n gweithio neu’n symud drosodd i weithio yn HETV fel rheolwyr cynhyrchu, AD, cyfrifwyr cynhyrchu a chynhyrchwyr llinell ond sydd eto i fynd i’r afael â meddalwedd Movie Magic.

Rydym bob amser yn croesawu ceisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: y rhai o gefndiroedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig; pobl ag anabledd; pobl o’r gymuned LGBTQ+ a’r rhai o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is.

Rydym yn cynnig hyfforddiant cynhwysol. Os oes gennych unrhyw anghenion y gallwn eu diwallu yn ystod y broses recriwtio a thu hwnt, rhowch wybod i ni a byddwn yn hapus i weithio gyda chi i’w diwallu.

Beth yw cynnwys y cyrsiau?

Amserlennu Movie Magic

Mae amserlenni effeithiol ac effeithlon yn hanfodol ar gyfer pob cynhyrchiad, a bydd y cwrs hwn yn tywys hyfforddeion HETV trwy’r elfennau hanfodol o’u creu, gan ddefnyddio’r meddalwedd safonol y diwydiant a ddefnyddir yn fyd-eang, sef Movie Magic Scheduling.

Gan ddechrau gyda rhannu sgript drama yn elfennau, bydd hyfforddeion yn dysgu prif yrwyr amserlen wych a byddant yn cael cyflwyniad rhyngweithiol cam wrth gam i feddalwedd amserlennu Movie Magic. Byddant yn defnyddio’r meddalwedd a gyda’i gilydd yn creu amserlen gynhyrchu ac yn dysgu sut i’w drin yn unol â newidiadau o fewn cynhyrchiad.

 

 • Cyflwyniad i Amserlennu
 • Marcio Sgript
 • Taflenni Dadansoddiad: Rheolwr Elfennau a Rheolwr Categori
 • Mewnbynnu Gwybodaeth
 • Bwrdd Strip: Didoli, Torri’r Dydd, Teitlau a ‘Boneyard’
 • Rheolwr Calendr
 • Gweithdrefnau Amserlennu
 • Adrodd (diwrnod ar ôl)
 • Allforio/Argraffu

Cyllidebu Movie Magic

Mae cyllidebau effeithiol ac effeithlon yn hanfodol ar gyfer pob cynhyrchiad a bydd y cwrs hwn yn mynd â hyfforddeion HETV drwy’r elfennau hanfodol o’u creu, gan ddefnyddio’r meddalwedd safonol y diwydiant a ddefnyddir yn fyd-eang, sef Movie Magic Budgeting.

Dangosir i’r hyfforddeion sut i ddefnyddio’r rhaglen ac yna byddant yn treulio amser yn rhoi’r hyn y maent wedi’i ddysgu ar waith mewn ffordd hwyliog ac addysgiadol. Byddwn yn mynd â chi drwy’r broses o sefydlu cyllideb o’r dechrau a llywio drwy’r meddalwedd.

 

 • Trosolwg o EP MOvie Magic Budgeting
 • Cyflwyniad i Gyllidebu
 • Sefydlu eich fformat Cyllidebu
 • Rheolaethau Sylfaenol a Mordwyo
 • Taflen Uchaf, Lefel Cyfrif a Lefel Manylion
 • Ymarferion mewn ‘Globals’, Grwpiau and ‘Fringes’
 • Arian cyfred
 • Egwyddorion ac Arferion Cyllidebu
 • Adrodd/Argraffu

Sut mae’r hyfforddiant yn cael ei gyflwyno?

Darperir yr hyfforddiant ar-lein trwy blatfform Zoom. Bydd angen cyfrifiadur personol neu Mac gyda chysylltiad rhyngrwyd sefydlog ar gyfranogwyr. Gellir cyrchu Zoom trwy borwr gwe neu ei lawrlwytho i’ch dyfais.

Bydd yr hyfforddeion yn cael mynediad at drwyddedau hyfforddi a thanysgrifiadau Movie Magic a bydd angen iddynt osod y feddalwedd Movie Magic berthnasol ar liniadur y dylid dod ag ef i’r sesiwn hyfforddi.

Pryd mae’r cyrsiau?

Mae pob cwrs yn para un diwrnod, ac mae cyfranogwyr yn cael dewis o bedwar dyddiad gwahanol i fynychu. Mae croeso i gyfranogwyr wneud cais am gyrsiau Amserlennu a Chyllidebu os oes angen hyfforddiant arnynt yn y ddau becyn.

Amserlennu

MAE’R CYRSIAU YMA WEDI DOD I BEN AM 2023. GOBEITHIWN CYNNIG MWY YN Y DYFODOL.

Cyllidebu

MAE’R CYRSIAU YMA WEDI DOD I BEN AM 2023. GOBEITHIWN CYNNIG MWY YN Y DYFODOL.

Pwy yw tiwtor y cwrs?

Tiwtor y cwrs yw Dewi Griffiths. Ymunodd Dewi â’r diwydiant ffilm yng nghanol yr 1980au ar ôl graddio o Goleg Polytechnig Cymru (PDC bellach). Yn olygydd ffilm arobryn i ddechrau, symudodd i’r Adran Gynhyrchu ar brosiectau drama arloesol S4C, BBC a HTV o’r 1980au. Cododd trwy rengoedd Rhedwr, Rheolwr Lleoliad, 3ydd, 2il a 1af Cyfarwyddwr Cynorthwyol, gan weithio ar ffilm nodwedd a drama deledu pen uchel. Cynhaliwyd y cynyrchiadau hyn ledled y DU, Ewrop, y Dwyrain Canol, Asia a Gogledd America. Cynhaliodd gyfresi drama fawr gymhleth ar gyfer Sky, Channel 4 ac ITV cyn cynhyrchu ei ffilmiau ei hun trwy ei gwmni Garland Stone Productions. Yna rhedodd Dewi yr MA mewn Cynhyrchu Ffilmiau ym Mhrifysgol Morgannwg cyn cael ei benodi gan bennaeth Ysgol Ffilm Prifysgol Southern California, a chyn pennaeth yr American Film Institute. Bu Dewi yn bennaeth Cynhyrchu a bu’n Bennaeth Cynhyrchu ar eu campws lloeren, The Red Sea Institute for Cinematic Arts yn yr Iorddonen, gan oruchwylio dros 500 o ffilmiau, llawer ohonynt yn brosiectau a enillodd wobrau rhyngwladol. Dychwelodd Dewi i Brifysgol De Cymru yn 2016 i redeg yr MA mewn Cynhyrchu Ffilmiau. Mae’n parhau i ddatblygu prosiectau ffilm, ysgrifennu nofelau a gweithio yn niwydiant hyfforddi Ffilm Prydain.

Sut ydw i’n ymgeisio am y cwrs?

Mae ceisiadau nawr ar gau ar gyfer y cwrs yma.

Mwy am ScreenSkills

ScreenSkills yw’r corff sgiliau sy’n cael ei arwain gan y diwydiant ar gyfer diwydiannau creadigol sgrin y DU – animeiddio, ffilm, gemau, teledu gan gynnwys rhaglenni plant a rhai uchel, VFX a thechnoleg drochi. Rydym yn gweithio ar draws y wlad gyfan i adeiladu gweithlu cynhwysol gyda’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer llwyddiant parhaus, nawr ac yn y dyfodol. www.screenskills.com