Cyrsiau ScreenSkills Movie Magic Amserlennu ar gyfer HETV mewn cydgysylltiad â Sgil Cymru

Mae cydweithrediad newydd rhwng Sgil CymruGrand Scheme Media a Addie Orfila Training yn gweld rhaglen flwyddyn gyfan o gyrsiau byr HETV Movie Magic o fis Ebrill ymlaen.

Bydd hyfforddiant byw ac ar-lein yn cael ei ddarparu ledled y Deyrnas Unedig i alluogi gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym maes teledu pen uchel i gael dealltwriaeth well o’r feddalwedd hanfodol a ddefnyddir ar gyfer amserlennu cynyrchiadau HETV.

Ariennir y rhaglen hon gan Gronfa Sgiliau Teledu Pen Uchel ScreenSkills sy’n cynnwys cyfraniadau gan gynyrchiadau teledu o’r radd flaenaf yn y DU.

Ar gyfer pwy

Mae’r hyfforddiant yn agored i bobl sydd eisoes yn y diwydiant sy’n gweithio neu’n symud drosodd i weithio yn HETV ond sydd eto i ddod i arfer â meddalwedd Movie Magic – fel rheolwyr cynhyrchu, ADau, cyfrifwyr cynhyrchu a chynhyrchwyr llinell .

Bydd yr hyfforddeion yn cael mynediad at drwyddedau hyfforddi a thanysgrifiadau Movie Magic a bydd angen iddynt osod y feddalwedd Movie Magic berthnasol ar liniadur y dylid dod ag ef i’r sesiwn hyfforddi.

Rydym bob amser yn croesawu ceisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: y rhai o gefndiroedd Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig; pobl ag anabledd; pobl o’r gymuned LGBTQ+ a’r rhai o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is.

Rydym yn cynnig hyfforddiant cynhwysol. Os oes gennych unrhyw anghenion y gallwn eu diwallu yn ystod y broses recriwtio a thu hwnt, rhowch wybod i ni a byddwn yn hapus i weithio gyda chi i’w diwallu.

Cysylltwch â mark@grandscheme.tv os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Beth yw cynnwys y cwrs

Mae amserlenni effeithiol ac effeithlon yn hanfodol ar gyfer pob cynhyrchiad, a bydd y cwrs hwn yn mynd â hyfforddeion HETV drwy’r elfennau hanfodol o’u creu, gan ddefnyddio’r feddalwedd safonol a ddefnyddir yn fyd-eang, sef Movie Magic Scheduling.

Gan ddechrau gyda rhannu sgript drama yn elfennau, bydd hyfforddeion yn dysgu prif yrwyr amserlen wych a byddant yn cael cyflwyniad rhyngweithiol cam wrth gam i feddalwedd amserlennu Movie Magic. Byddant yn defnyddio’r meddalwedd a gyda’i gilydd yn creu amserlen gynhyrchu ac yn dysgu sut i’w drin yn unol â newidiadau o fewn cynhyrchiad.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys:

 • trosolwg o amserlennu Movie Magic
 • mewngludo’r sgript i MMS
 • torri lawr sgript i elfennau allweddol
 • profiad ymarferol o ddefnyddio Movie Magic i greu dadansoddiadau
 • adroddiadau o fewn MMS. Sut maen nhw’n cynorthwyo’r cynhyrchiad
 • trosolwg o offer amserlennu eraill ee Studio Binder, Scenechronize

Bydd y cwrs amserlennu Movie Magic yn cael ei redeg ar sawl dyddiad ac mewn llawer o leoliadau ledled y DU yn ystod y flwyddyn.

Mae’r dyddiadau presennol fel a ganlyn:

 • Manceinion: 12 Ebrill
 • Briste: 1 Mai
 • Belfast: 21 Mehefin
 • Llundain: 28 Mehefin
 • Leeds: 5 Gorffennaf
 • Birmingham: 11 Gorffennaf

Bydd dyddiadau pellach yn cael eu hychwanegu ar gyfer Newcastle, Glasgow, Nottingham, Salford, Llundain a Brighton.

Bydd hyfforddiant yng Nghymru yn cael ei reoli a’i ddarparu gan Sgil Cymru. a bydd yn cynnwys pedair sesiwn ar-lein, a gyflwynir yn Gymraeg ac yn Saesneg. Dyddiadau i ddilyn yn fuan.

Sut i ymgeisio

Bydd y cwrs Movie Magic yn cael ei redeg dros ddau ddiwrnod:

 • mae’r diwrnod cyntaf yn ymdrin ag amserlennu Movie Magic ar y dyddiadau uchod – ymgeisiwch yma am y cwrs yma
 • mae diwrnod dau yn ymdrin â chyllidebu Movie Magic – ymgeisiwch yma am y cwrs yma

Anogir hyfforddeion i wneud cais am y ddau ddiwrnod os yw’n berthnasol ond nid yw hyn yn orfodol.

Bydd manylion ar sut i ymgeisio ar gyfer cyrsiau ar-lein Sgil Cymru ar gael yn fuan.

Gwybodaeth i Gysylltu

Ebost: mark@grandscheme.tv