Prentis Gweithredwr Cyfryngau – Golley Slater

Cwmni:                      Golley Slater
Rôl Prentisiaeth:    Prentis Gweithredwr Cyfryngau
Lleoliad:                    Caerdydd

Am y Sefydliad

Golley Slater yw un o grwpiau cyfathrebu annibynnol mwyaf y DU. Wedi’i sefydlu’n wreiddiol fel asiantaeth hysbysebu ym 1957, mae’r grŵp wedi esblygu’n gwmni marchnata ac ymgynghori integredig, gan gofleidio’r meysydd ymgynghori marchnata, marchnata uniongyrchol, marchnata digidol, hysbysebu recriwtio, dylunio a chysylltiadau cyhoeddus.

Disgrifiad Swydd

Mae Golley Slater Media wedi ymrwymo i ragoriaeth ac yn ymfalchïo yn ansawdd ac effeithiolrwydd y gwasanaethau mae’n eu darparu.

Fel Prentis Gweithredwr Cyfryngau, byddwch yn helpu rheoli’r berthynas gyda’r cleient yn ogystal â rheoli prosesau a systemau mewnol. Byddwch yn helpu i sicrhau bod sgediwls cyfryngau yn cael eu cyflawni yn ôl y briff, ar amser ac o fewn y gyllideb.

Mae’r rôl yn cael ei chynnig o dan delerau Lefel 4 Prentisiaeth Lefel Uwch mewn Hysbysebu a Marchnata Cyfryngau a ddarperir drwy Sgil Cymru. Dylai ymgeiswyr gyfarwyddo’u hunain â gofynion y Brentisiaeth hon a bod yn abl i ymrwymo i brentisiaeth 15 mis.

Ein bwriad yw gwneud y rôl yn un parhaol, fodd bynnag bydd hyn yn amodol ar berfformiad boddhaol o fewn y rôl, cwblhau’r Prentisiaeth a gofynion y busnes ymhen 15 mis. Mae ein holl ymgeiswyr blaenorol o dan gynlluniau hyfforddiant o’r fath wedi cael eu cyflogi gan Golley Slater ac ers hynny maent wedi sefydlu gyrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiant.

Mae rôl y Gweithredwr Cyfryngau yn sylfaenol i berthynas Cleient llwyddiannus; maent yn darparu pwynt cyswllt cyson, allweddol a dibynadwy ar gyfer y Cleient, cyflenwyr ac adrannau mewnol yr asiantaeth. Fel Gweithredwr Cyfryngau, byddwch yn dod i ddeall busnes y cleient fyddwch yn gyfrifol amdano a chymryd cyfrifoldeb am weithredu a chyflwyno adroddiadau ymgyrchu ac optimeiddio cyson.

Lle bo angen, byddwch yn cwestiynu perfformiadau a gyda chefnogaeth aelodau profiadol o’r tîm, yn cynnig ffyrdd i optimeiddio ac ychwanegu gwerth i ymgyrchoedd unigol.

Mae brwdfrydedd, ymrwymiad, diwydrwydd, dyfalbarhad a bod yn barod i fentro yn nodweddion allweddol Gweithredwr Cyfryngau llwyddiannus.

Cyfrifoldebau Allweddol:

Diwylliant Corfforaethol

 • Dilyn canllawiau’r Grŵp (gweler Llawlyfr Staff) yn eich ymddygiad tuag at gleientiaid, cydweithwyr, y cyfryngau, cyflenwyr ac unrhyw un arall sy’n dod i gysylltiad â’r asiantaeth.
 • Cwblhau tasgau yn unol â’r polisïau, gweithdrefnau a’r systemau sydd i’w cael yn ein Llawlyfr Ansawdd.
 • Bod yn ymwybodol o’ch Iechyd a Diogelwch eich hun ag eraill bob amser.

Asiantaeth

 • Cynorthwyo gyda rheoli cyfrifon cleientiaid, cysylltu â’r holl adrannau mewnol perthnasol i sicrhau fod y prosiectau yn cael eu cyflawni yn brydlon, yn dilyn y briff o fewn y gyllideb ac i’r safon ddisgwyliedig.
 • Cyfrannu at lif gwaith dyddiol yr asiantaeth a gadael i’r rheolwr llinell wybod am unrhyw broblemau
 • Hyrwyddo’r asiantaeth, ei gwaith a’i dibynadwyaeth yn fewnol ac yn allanol.
 • Sicrhau bod gwasanaeth o’r lefel ucha’ yn cael ei ddarparu’n gyson gan bob adran

Cleient

 • Canolbwyntio ar ddatblygu perthynas Cleientiaid, ennyn ymddiriedaeth a hygrededd
 • Rheoli prosiectau cleientiaid yn llwyddianus ac yn broffidiol drwy’r asiantaeth.
 • Rheoli a chysylltu gyda chleientiaid i sicrhau bod adroddiadau cyfrif yn gywir
 • Sicrhau bod prosiectau, ar ôl eu comisiynu yn rhedeg yn llyfn, yn gywir, o fewn cyllideb, ar amser ac i’r safon a gytunwyd. Diweddaru a gofyn am gyngor gan y Rheolwr Llinell os bydd problemau’n codi
 • Adolygu’r gwaith sydd ar y gweill ar ddechrau bob diwrnod a blaenoriaethu i gwrdd ag amserlenni’r wasg
 • Gadael i’r Rheolwr Llinell/tîm wybod sut mae’r prosiect yn mynd a’u copïo mewn i unrhyw ohebiaeth berthnasol/pwysig. Defnyddio’ch disgresiwn.
 • Cysylltu â’r cleient ar lafar, yn ysgrifenedig a wyneb-yn-wyneb
 • Cynorthwyo gyda chreu ymgyrchoedd a syniadau newydd o fewn y cyfryngau ar gyfer cleientiaid presennol a newydd
 • Datblygu perthynas weithio gadarn gyda chleientiaid
 • Sicrhau bod gofynion y cleientiaid yn cael eu diwallu’n gyflym yn effeithiol ac yn gyflawn
 • .Ymchwilio opsiynau priodol o fewn y cyfryngau ar gyfer cynulleidfaoedd penodol
 • Cynghori cleientiaid yn gyson ar y dulliau gorau posib i gyflawni eu hamcanion
 • Bod yn ymwybodol a gweithredu o fewn gweithdrefnau, y broses gymeradwyo a llofnodi.
 • Gweithio i amseriadau a gytunwyd ar y cyd. Gweithio o fewn ein System Rheoli Ansawdd
 • Defnyddio fformatau a gytunwyd ar gyfer pob gohebiaeth. Defnyddio tôn priodol ym mhob gohebiaeth gan gynnwys e-bost. Lle bo angen, ceisio cymeradwyaeth y rheolwr llinell.
 • Sicrhau fod bob gohebiaeth Cleient/Cyflenwr yn cael ei gofnodi’n llawn a’i ffeilio’n gywir
 • Bod yn atebol am y cymeradwyaeth cyfreithiol, cleient a thrydydd parti ar gyfer ymgyrchoedd/prosiectau

Datblygiad Creadigol

 • Gan weithio gydag Uwch Weithredwr Cyfrif neu Reolwr, byddwch yn cynorthwyo yn y broses datblygiad creadigol
 • Sicrhau bod yr adran Greadigol yn cael cefnogaeth a chymorth fel rhan o’r broses ddatblygu greadigol – ee ymchwil gefndirol, gofynion cynhyrchu, gwneud yn siŵr fod pethau’n digwydd ac ati.
 • Ochr yn ochr â’r rheolwr, rhoi adborth adeiladol i’r Tîm Creadigol ar syniadau a thestun.
 • Gweithio gyda’r Adran Greadigol i adeiladu rhesymeg greadigol ar gyfer cyflwyniadau cleientiaid.

Busnes Newydd

 • Cynorthwyo yn y broses pitsio ar gyfer busnes newydd pryd bynnag bo’n briodol, gan helpu i lunio cyflwyniadau, amcangyfrifon a briffau creadigol ar gais y cleient a phersonél busnes newydd.

Gweinyddiaeth

 • Bydd angen i chi ddangos gallu trefnu cryf a sgiliau gweinyddol heb eu hail
 • Rhaid sicrhau bod Gorchmynion Dechrau Gwaith a gwaith papur yn cael eu diweddaru gan ddilyn canllawiau’r Llawlyfr Ansawdd.
 • Bydd eich gwaith yn cael ei archwilio’n rheolaidd, yn fewnol ac yn allanol gan aseswyr annibynnol fel rhan o’r achrediad ansawdd. Bydd diffyg cyson i gydymffurfio i brosesau yn cael ei nodi yn Cofnodlyfr Adrodd Problemau a gall arwain at gamau disgyblu.

Monitro Cleientiaid, Cystadleuwyr a Diwydiant

 • Dangos ymwybyddiaeth barod o’r tri maes a bod yn ymwybodol o’r tueddiadau o fewn y diwydiant mae’r cleient yn gweithredu ynddo

Cyllid

 • Cysylltu â chyflenwyr cyfryngau a chynhyrchu i gael amcangyfrifon cost, a chyfathrebu’r amcangyfrifon hyn, gan nodi cyfraddau comisiwn ac unrhyw ddisgowntiau asiantaeth ychwanegol neu werth ychwanegol.
 • Rhaid i chi roi rhif archeb lawn Golley Slater i’r cyflenwr cyn rhoi eich awdurdod i fwrw ymlaen.
 • Byddwch yn cynnal perthynas waith effeithiol gydag ein Hadran Cyfrifon mewnol ac yn ateb unrhyw ymholiadau / ceisiadau am wybodaeth yn brydlon.

Y person:

 • Byddwch yn ddiwyd, yn drefnus ac yn gredadwy iawn gyda’r proffesiynoldeb angenrheidiol ac ymrwymiad i wasanaeth cwsmeriaid i gyflawni safonau uchel yn gyson.
 • Byddwch yn hyderus gyda sgiliau rhyngbersonol a negydu cryf. Mae tact a diplomyddiaeth hefyd yn ofynion angenrheidiol.
 • Efallai bydd angen i chi fabwysiadu agwedd hyblyg tuag at oriau gwaith er mwyn diwallu anghenion y busnes.

Sgiliau a Phrofiad:

 • Dangos dealltwriaeth o elfennau amrywiol y cymysgedd marchnata.
 • Sgiliau Rhifedd a llythrennedd cryf
 • Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol ac yn gywir, gan ddangos sgiliau rhyngbersonol cryf
 • Rhaid bod yn broffesiynol gredadwy a gallu meithrin perthynas effeithiol
 • Yn meddu ar sgiliau trefnu cryf
 • Ymwybyddiaeth dda o’r diwydiant a dealltwriaeth o wasanaethau busnes digidol.
 • Sgiliau cyfrifiadurol gwych – rhaid gallu defnyddio MS Office, yn enwedig Excel, Word a Powerpoint. Rhaid bod yn gyfarwydd iawn â defnyddio’r Rhyngrwyd ac e-bost.
 • Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol ar gyfer y rôl.

Fframwaith

Tran gweithio i Golley Slater byddwch yn cwblhau Prentisiaeth Lefel 4 mewn Hysbysebu a Chyfathrebu Marchnata trwy Sgil Cymru, darparwr hyfforddiant yng Nghaerdydd.

Cyflog

Mae’r union gyflog ar gyfer y swydd hon i’w gadarnhau. Y lleiafswm y gall prentis ennill yw’r Isafswm Lwfans Cenedlaethol ar gyfer Prentis, sef £3.70 yr awr am y 12 mis cyntaf o’r brentisiaeth. Bydd y rhai sydd yn 19 neu’n hŷn yn gymwys i gael y Cyflog Isafswm Cenedlaethol i’w oedran wedi’r 12 mis cyntaf o’r brentisiaeth.

Am fwy o wybodaeth am Isafswm Cyflog Cenedlaethol i Brentis ewch i www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

Sut i Ymgeisio

Cliciwch yma i gwblhau y ffurflen gais.

Os oes ganddoch unrhyw gwestiynnau am y prentisiaethau, edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin.

Dyddiad Cau

1200 Dydd Llun 17eg Medi 2018.

Cliciwch yma am fersiwn PDF o’r swydd ddisgrifiad.

CYSYLLTWCH GYDA NI | CONTACT US