PRENTIS GWEITHREDWR CYFRYNGAU – GOLLEY SLATER

Mae’r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi heibio.

Cwmni:                        Golley Slater
Rôl Prentisiaeth:      Prentis Gweithredwr Cyfryngau
Lleoliad:                      Caerdydd

Am y Sefydliad

Mae Golley Slater wedi bod yn creu syniadau cofiadwy ers amser hir. Gwnaethom agor ein drysau gynta’ ym 1957. Yn fuan wedi hynny, gwnaethom ddarlledu’r hysbyseb teledu cyntaf yn fyw ar yr awyr.  Ond dyna ddiwedd ar y wers hanes. Mae ein holl waith a’n harbenigedd strategol yn canolbwyntio ar fory, dim ddoe. Rydym yn creu deunydd cyfathrebu effeithiol tu hwnt yn seiliedig ar yr hyn mae pobol wir eisiau – nid yr hyn maen nhw’n dweud eu bod eisiau

Mae ein cynlluniau Cyfryngau Busnes llwyddiannus yn prynu a darparu ystod o ymgyrchoedd ar gyfer cleientiaid ledled y Du, o’r byd teledu i ddigidol a PPC.

Mae gennym rwydwaith prynu cyfryngau sy’n ein galluogi i brynu am bris da yn ogystal ag elwa o fargeinion gwych sydd yn aml ddim o fewn cyrraedd busnesau eraill. Mae ein hadran gyfryngau hefyd yn rheoli ein dulliau gwerthuso a phriodoliad i sicrhau bod pob punt o’n gwariant yn gweithio’n galed ar ran ein cleientiaid.

Mae gan y busnes graidd o gleientiaid ffyddlon ac arbenigrwydd ar draws y sectorau. Rydym wedi cael ein penodi fel asiantaeth i Lywodraeth Cymru, Croeso Cymru a nifer o sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus yn ogystal â nifer o frandiau cyfarwydd proffeil-uchel a sefydliadau addysgol o fri ar draws y DU.

Nid yw’r diffiniad rôl canlynol yn gynhwysfawr a bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â thasgau sy’n rhesymol o fewn sgôp a graddfa’r swydd.

Mae swydd ddisgrifiadau’n cael eu hadolygu’n gyson i sicrhau eu bod yn gynrychiolaeth gywir o’r swydd.

Disgrifiad Swydd

Mae Golley Slater Media wedi ymrwymo i ragoriaeth ac yn ymfalchïo yn ansawdd ac effeithiolrwydd y gwasanaethau mae’n eu darparu.

Fel Prentis Gweithredwr Cyfryngau, byddwch yn helpu rheoli’r berthynas gyda’r cleient yn ogystal â rheoli prosesau a systemau mewnol. Byddwch yn helpu i sicrhau bod sgediwls cyfryngau yn cael eu cyflawni yn ôl y briff, ar amser ac o fewn y gyllideb.

Mae’r rôl yn cael ei chynnig o dan delerau Lefel 4 Prentisiaeth Lefel Uwch mewn Hysbysebu a Marchnata Cyfryngau a ddarperir drwy Sgil Cymru. Dylai ymgeiswyr gyfarwyddo’u hunain â gofynion y Brentisiaeth hon a bod yn abl i ymrwymo i brentisiaeth 15 mis.

Ein bwriad yw gwneud y rôl yn un parhaol, fodd bynnag bydd hyn yn amodol ar berfformiad boddhaol o fewn y rôl, cwblhau’r Prentisiaeth a gofynion y busnes ymhen 15 mis. Mae ein holl ymgeiswyr blaenorol o dan gynlluniau hyfforddiant o’r fath wedi cael eu cyflogi gan Golley Slater ac ers hynny maent wedi sefydlu gyrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiant.

Mae rôl y Gweithredwr Cyfryngau yn sylfaenol i berthynas Cleient llwyddiannus; maent yn darparu pwynt cyswllt cyson, allweddol a dibynadwy ar gyfer y Cleient, cyflenwyr ac adrannau mewnol yr asiantaeth. Fel Gweithredwr Cyfryngau Graddedig, byddwch yn dod i ddeall busnes y cleient fyddwch yn gyfrifol amdano a chymryd cyfrifoldeb am weithredu a chyflwyno adroddiadau ymgyrchu ac optimeiddio cyson.

Lle bo angen, byddwch yn cwestiynu perfformiadau a gyda chefnogaeth aelodau profiadol o’r tîm, yn cynnig ffyrdd i optimeiddio ac ychwanegu gwerth i ymgyrchoedd unigol.

Mae brwdfrydedd, ymrwymiad, diwydrwydd, dyfalbarhad a bod yn barod i fentro yn nodweddion allweddol Gweithredwr Cyfryngau llwyddiannus.

Cyfrifoldebau Allweddol:

Diwylliant Corfforaethol

 • Dilyn canllawiau’r Grŵp (gweler Llawlyfr Staff) yn eich ymddygiad tuag at gleientiaid, cydweithwyr, y cyfryngau, cyflenwyr ac unrhyw un arall sy’n dod i gysylltiad â’r asiantaeth.
 • Cwblhau tasgau yn unol â’r polisïau, gweithdrefnau a’r systemau sydd i’w cael yn ein Llawlyfr Ansawdd.
 • Bod yn ymwybodol o’ch Iechyd a Diogelwch eich hun ag eraill bob amser.

Asiantaeth

 • Cynorthwyo gyda rheoli cyfrifon cleientiaid, cysylltu â’r holl adrannau mewnol perthnasol i sicrhau fod y prosiectau yn cael eu cyflawni yn brydlon, yn dilyn y briff o fewn y gyllideb ac i’r safon ddisgwyliedig.
 • Cyfrannu at lif gwaith dyddiol yr asiantaeth a gadael i’r rheolwr llinell wybod am unrhyw broblemau
 • Hyrwyddo’r asiantaeth, ei gwaith a’i dibynadwyaeth yn fewnol ac yn allanol.
 • Sicrhau bod gwasanaeth o’r lefel ucha’ yn cael ei ddarparu’n gyson gan bob adran

Cleient

 • Canolbwyntio ar ddatblygu perthynas Cleientiaid, ennyn ymddiriedaeth a hygrededd
 • Rheoli prosiectau cleientiaid yn llwyddianus ac yn broffidiol drwy’r asiantaeth.
 • Rheoli a chysylltu gyda chleientiaid i sicrhau bod adroddiadau cyfrif yn gywir
 • Sicrhau bod prosiectau, ar ôl eu comisiynu yn rhedeg yn llyfn, yn gywir, o fewn cyllideb, ar amser ac i’r safon a gytunwyd. Diweddaru a gofyn am gyngor gan y Rheolwr Llinell os bydd problemau’n codi
 • Adolygu’r gwaith sydd ar y gweill ar ddechrau bob diwrnod a blaenoriaethu i gwrdd ag amserlenni’r wasg
 • Gadael i’r Rheolwr Llinell/tîm wybod sut mae’r prosiect yn mynd a’u copïo mewn i unrhyw ohebiaeth berthnasol/pwysig. Defnyddio’ch disgresiwn.
 • Cysylltu â’r cleient ar lafar, yn ysgrifenedig a wyneb-yn-wyneb
 • Cynorthwyo gyda chreu ymgyrchoedd a syniadau newydd o fewn y cyfryngau ar gyfer cleientiaid presennol a newydd
 • Datblygu perthynas weithio gadarn gyda chleientiaid
 • Sicrhau bod gofynion y cleientiaid yn cael eu diwallu’n gyflym yn effeithiol ac yn gyflawn
 • .Ymchwilio opsiynau priodol o fewn y cyfryngau ar gyfer cynulleidfaoedd penodol
 • Cynghori cleientiaid yn gyson ar y dulliau gorau posib i gyflawni eu hamcanion
 • Bod yn ymwybodol a gweithredu o fewn gweithdrefnau, y broses gymeradwyo a llofnodi.
 • Gweithio i amseriadau a gytunwyd ar y cyd. Gweithio o fewn ein System Rheoli Ansawdd
 • Defnyddio fformatau a gytunwyd ar gyfer pob gohebiaeth. Defnyddio tôn priodol ym mhob gohebiaeth gan gynnwys e-bost. Lle bo angen, ceisio cymeradwyaeth y rheolwr llinell.
 • Sicrhau fod bob gohebiaeth Cleient/Cyflenwr yn cael ei gofnodi’n llawn a’i ffeilio’n gywir
 • Bod yn atebol am y cymeradwyaeth cyfreithiol, cleient a thrydydd parti ar gyfer ymgyrchoedd/prosiectau

Datblygiad Creadigol

 • Gan weithio gydag Uwch Weithredwr Cyfrif neu Reolwr, byddwch yn cynorthwyo yn y broses datblygiad creadigol
 • Sicrhau bod yr adran Greadigol yn cael cefnogaeth a chymorth fel rhan o’r broses ddatblygu greadigol – ee ymchwil gefndirol, gofynion cynhyrchu, gwneud yn siŵr fod pethau’n digwydd ac ati.
 • Ochr yn ochr â’r rheolwr, rhoi adborth adeiladol i’r Tîm Creadigol ar syniadau a thestun.
 • Gweithio gyda’r Adran Greadigol i adeiladu rhesymeg greadigol ar gyfer cyflwyniadau cleientiaid.

Busnes Newydd

 • Cynorthwyo yn y broses pitsio ar gyfer busnes newydd pryd bynnag bo’n briodol, gan helpu i lunio cyflwyniadau, amcangyfrifon a briffau creadigol ar gais y cleient a phersonél busnes newydd.

Gweinyddiaeth

 • Bydd angen i chi ddangos gallu trefnu cryf a sgiliau gweinyddol heb eu hail
 • Rhaid sicrhau bod Gorchmynion Dechrau Gwaith a gwaith papur yn cael eu diweddaru gan ddilyn canllawiau’r Llawlyfr Ansawdd.
 • Bydd eich gwaith yn cael ei archwilio’n rheolaidd, yn fewnol ac yn allanol gan aseswyr annibynnol fel rhan o’r achrediad ansawdd. Bydd diffyg cyson i gydymffurfio i brosesau yn cael ei nodi yn Cofnodlyfr Adrodd Problemau a gall arwain at gamau disgyblu.

Monitro Cleientiaid, Cystadleuwyr a Diwydiant

 • Dangos ymwybyddiaeth barod o’r tri maes a bod yn ymwybodol o’r tueddiadau o fewn y diwydiant mae’r cleient yn gweithredu ynddo

Cyllid

 • Cysylltu â chyflenwyr cyfryngau a chynhyrchu i gael amcangyfrifon cost, a chyfathrebu’r amcangyfrifon hyn, gan nodi cyfraddau comisiwn ac unrhyw ddisgowntiau asiantaeth ychwanegol neu werth ychwanegol.
 • Rhaid i chi roi rhif archeb lawn Golley Slater i’r cyflenwr cyn rhoi eich awdurdod i fwrw ymlaen.
 • Byddwch yn cynnal perthynas waith effeithiol gydag ein Hadran Cyfrifon mewnol ac yn ateb unrhyw ymholiadau / ceisiadau am wybodaeth yn brydlon.

Y person:

 • Byddwch yn ddiwyd, yn drefnus ac yn gredadwy iawn gyda’r proffesiynoldeb angenrheidiol ac ymrwymiad i wasanaeth cwsmeriaid i gyflawni safonau uchel yn gyson.
 • Byddwch yn hyderus gyda sgiliau rhyngbersonol a negydu cryf. Mae tact a diplomyddiaeth hefyd yn ofynion angenrheidiol.
 • Efallai bydd angen i chi fabwysiadu agwedd hyblyg tuag at oriau gwaith er mwyn diwallu anghenion y busnes.

Sgiliau a Phrofiad:

 • Dangos dealltwriaeth o elfennau amrywiol y cymysgedd marchnata.
 • Sgiliau Rhifedd a llythrennedd cryf
 • Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol ac yn gywir, gan ddangos sgiliau rhyngbersonol cryf
 • Rhaid bod yn broffesiynol gredadwy a gallu meithrin perthynas effeithiol
 • Yn meddu ar sgiliau trefnu cryf
 • Ymwybyddiaeth dda o’r diwydiant a dealltwriaeth o wasanaethau busnes digidol.
 • Sgiliau cyfrifiadurol gwych  – rhaid gallu defnyddio MS Office, yn enwedig Excel, Word a Powerpoint. Rhaid bod yn gyfarwydd iawn â defnyddio’r Rhyngrwyd ac e-bost.
 • Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol ar gyfer y rôl.

Fframwaith

Tra’n gweithio i Golley Slater, byddwch yn cwblhau Prentisiaeth 15 mis Lefel Uwch (4) mewn Hysbysebu a Cyfathrebu Marchnata.