Prentis Cyhoeddusrwydd a Chynorthwy-ydd Cyfryngau Cymdeithasol – IJPR Cymru

Mae’r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi heibio.

Cwmni:                     IJPR Cymru
Rôl Prentisiaeth:    Prentis Cyhoeddusrwydd a Chynorthwy-ydd Cyfryngau Cymdeithasol
Lleoliad:                    Caerdydd

Am y Sefydliad

Ar ôl blynyddoedd lawer yn gweithio o fewn neu’n arwain y timau cyhoeddusrwydd yng Nghanolfan Channel 4, ITV a’r BBC sefydlodd Ian Johnson, IJPR yn 2006. Ers ei sefydlu, mae IJPR wedi ymdrin â’r cyhoeddusrwydd ar gyfer rhaglenni eiconig fel Skins, Rev, Mad Dogs, The Missing, Wallander a The Voice UK. Ymhlith y rhaglenni presennol mae Call The Midwife, Cold Feet, Streic Back, Who Do You Think You Are, Britannia, Lucky Man, Long Lost Family a’r ffenomen The Crown. Mae gweithio ar gyhoeddusrwydd ar gyfer unrhyw raglen yn golygu cysylltu â thimau cynhyrchu a castio, trefnu ymweliadau â’r wasg a chyfweliadau wrth ffilmio, trefnu a chydlynu ffotograffiaeth uned, cysyniadol ffotograffau trefnu cyhoeddusrwydd i weithredu a chyflwyno celf, cynllunio a gweithredu sgriniau a digwyddiadau lansio, cynllunio a gweithredu cyfryngau cymdeithasol a llawer mwy.

Mae IJPR hefyd yn rheoli’r cyhoeddusrwydd corfforaethol ar gyfer nifer o gwmnïau cynhyrchu proffil uchel gan gynnwys South Bank Pictures, Neal Street Pr oductions, Baby Cow, CPL, Hartswood Films, New Pictures, Two Pictures Brothers, Wall to Wall a Big Talk Productions. Mae hyn yn golygu cydlynu nodweddion proffil uchel, cyfweliadau â swyddogion gweithredol, ysgrifennu datganiadau i’r wasg a datrys problemau fel bo’r angen.

Yn 2016 sefydlodd Jane Tranter a Julie Gardner Bad Wolf ac ar ôl dod â Doctor Who nol i Gaerdydd penderfynwyd seilio eu cwmni cynhyrchu newydd yno. Fe wnaethant hefyd sefydlu Wolf Studios Wales, stiwdio ffilm a theledu o’r radd flaenaf ychydig y tu allan i brifddinas Cymru. Fe ofynnon nhw i IJPR fod yn rhan o’r tîm a’u cynrychioli yng Nghymru, felly ym mis Medi cafodd IJPR Cymru ei greu, yn y stiwdios.  Cyflogwyd yr aelod staff llawn cyntaf i weithio ar draws y cynhyrchiad cyntaf a ffilmiwyd yno , A Discovery Of Witches, ar gyfer Sky One. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar draws addasiad y BBC o His Dark Materials. Gyda llawer mwy o raglenni ar y gweill i’w cynhyrchu yn y stiwdios, rydym yn bwriadu ehangu’r tîm yng Nghaerdydd i gystadlu â thîm Llundain!

Disgrifiad Swydd

Nid yw’r diffiniad rôl canlynol yn unigryw nac yn gynhwysfawr a bydd yn ofynnol i ddeilydd y swydd ymgymryd â thasgau o’r fath y gellid eu disgwyl yn rhesymol o fewn cwmpas a graddiad y swydd. Caiff disgrifiadau swyddi eu hadolygu’n rheolaidd i sicrhau eu bod yn gynrychiolaeth gywir o’r swydd.

Mae’r tasgau dyddiol sy’n gysylltiedig â’r rôl hon yn amrywio’n fawr. Bydd yn golygu bod yn y stiwdios yn ogystal â theithio i leoliadau yng Nghymru a thu hwnt os bydd angen. Mae rhyngweithio ag ystod o bersonél yn ddyddiol yn hanfodol ac mae rheoli’r perthnasoedd hyn yn allweddol i redeg y busnes yn llwyddiannus. Mae IJPR Cymru wedi’i ymrwymo i ragoriaeth ac yn ymfalchïo’n y gwasanaethau y mae’n ddarparu.

Fel Prentis Cyhoeddusrwydd a Chynorthwy-ydd Cyfryngau Cymdeithasol byddwch yn cynorthwyo aelod presennol y tîm ar dasgau dyddiol yn ogystal â datblygu cysylltiadau newydd o fewn a thu allan i’r busnes.

Bydd cyfleoedd hefyd i weithio gyda’r tîm yn Llundain o dro i dro i gael profiad ehangach.

Cynigir y rôl dan delerau Prentisiaeth Lefel 4 mewn Hysbysebu a Chyfathrebu Marchnata a gyflwynir trwy Sgil Cymru. Dylai ymgeiswyr ymgyfarwyddo â gofynion y Prentisiaeth hon a gallu ymrwymo i brentisiaeth 15 mis llawn.

Mae brwdfrydedd, ymroddiad, diwydrwydd, menter a chryfder yn nodweddion allweddol ar gyfer llwyddiant yn y rôl hon a’r dyfodol.

Atebolrwydd Allweddol:

Diwylliant Corfforaethol

 • Cydymffurfio ag athroniaeth IJPR Cymru (gweler Llawlyfr Staff) yn eichymddygiad tuag at gleientiaid, cydweithwyr, cyfryngau, cyflenwyr ac unrhyw drydydd parti arall sy’n dod i gysylltiad â’r asiantaeth.
 • Cwblhau tasgau yn unol â’n polisïau , ein gweithdrefnau a’n systemau .
 • Bod yn ymwybodol o Iechyd a Diogelwch eich hunan ac eraill bob amser.

Yr Asiantaeth

 • Cynorthwyo i reoli perthynas â phersonél cynhyrchu a staff Bad Wolf.
 • Cyfrannu at lif gwaith dyddiol yr asiantaeth ac adrodd am bob mater i’w reolwr llinell ef / hi.
 • Hyrwyddo’r asiantaeth, ei waith a’i gyfanrwydd yn fewnol ac yn allanol yn gadarnhaol.
 • Sicrhau bod y lefel uchaf o wasanaeth yn cael ei ddarparu gan y tîm yn gyson.

Y Cleient

 • Canolbwyntio ar ddatblygu perthnasau ar draws gynhyrchiadau ar bob lefeler mwyni ennill eu hymddiriedaeth
 • Sicrhau bod tasgau dyddiol yn cael eu rhedeg yn esmwyth o amgylch setiau, gan gynnwys casglu asedau cyfryngau cymdeithasol, ymholiadau i’r wasg a chynorthwyo ffilmio cyhoeddusrwydd penodol
 • Cynorthwyo gydag ymweliadau â’r wasg ar set neu leoliadau
 • Rheoli ffotograffwyr ar set pan fo angen
 • Mewnbwn i adroddiadau prosiect a dadansoddiadau
 • Goruchwylio llinellau cyllideb a sicrhau bod cronfeydd yn cael eu hadrodd nȏl a’u cyfeirio’n gywir
 • Sicrhau bod gwefannau a chyfryngau cymdeithasol yn cael eu monitro a’u diweddaru
 • Cynorthwyo tîm Bad Wolf gyda thasgau gweinyddol pan ofynnwyd iddynt.
 • Cysylltu â thîm Llundain pan fo’r angen.
 • Delio ag ymholiadau gan gynrychiolwyr y cast.
 • Cynllunio, trefnu a mynychu sgriniadau.
 • Adolygu’r holl waith sydd ar y gweill ar ddechrau pob diwrnod a blaenoriaethu i gwrdd ag unrhyw derfynau amser
 • Cadw’r  tîm yn y ddolen gyswllt ar gynnydd unrhyw brosiect ac yn eu copïo mewn ar ohebiaeth berthnasol / bwysig.Defnyddiwch eich disgresiwn.
 • Sicrhau bod anghenion y cleient yn cael eu diwallu’n gyflym, yn effeithlon ac yn llwyr.
 • Defnyddio fformatau cytûn ar gyfer pob gohebiaeth.
 • Sicrhau fod pob gohebiaeth Cleient / Cyflenwr wedi’i dogfennu’n llawn a’i ffeilio’n gywir

Datblygiad Creadigol

 • Gweithio gydag uwch aelod o’r tîm ar y broses greadigol sy’n datblygu cysyniadau, ‘mood boards’ ac ati ar gyfer cynnwys ffotograffig a fideo.
 • Sicrhau fod cefnogaeth a chymorth fel rhan o’r broses datblygu creadigol yn cael ei ddarparu – ee ymchwil cefndir, gofynion cyrchu, sicrhau bod pethau’n digwydd ac ati

Busnes Newydd

 • Cynorthwyo chwilio am fusnes newydd pryd bynnag y bo’n briodol, gan helpu i greu cyflwyniadau a briffiau creadigol ar gais y cleient

Gweinyddol

 • Bydd angen i chi ddangos gallu trefnu cryf a sgiliau gweinyddol arbennig.

Monitro Diwydiant

 • Dangos ymwybyddiaeth o dueddiadau o fewn y diwydiant lle mae’r cleient yn gweithredu.

Cyllid

 • Byddwch yn cynnal perthynas waith effeithiol gyda’n Hadran Cyfrifon mewnol ac yn ateb unrhyw ymholiadau / ceisiadau am wybodaeth yn brydlon.

Y person:

 • Byddwch yn ddiwyd, yn drefnus ac yn gredadwy iawn gyda’r proffesiynoldeb a’r ymrwymiad angenrheidiol i wasanaeth cwsmeriaid i ddarparu safonau uchel yn gyson
 • Byddwch yn hyderus gyda sgiliau rhyngbersonol a negydu cryf.Mae tact a diplomyddiaeth hefyd yn ofynion hanfodol
 • Efallai y bydd angen i chi fabwysiadu ymagwedd hyblyg tuag at oriau gwaith i ddiwallu anghenion y busnes.

Sgiliau a Phrofiad:

 • Dealltwriaeth o’r diwydiant teledu
 • Sgiliau rhifedd a llythrennedd cryf
 • Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol ac yn gywir, gan arddangos sgiliau rhyngbersonol cryf
 • Rhaid bod yn gredadwy yn broffesiynol ac yn gallu meithrin perthynas yn effeithiol
 • Sgiliau trefnu cryf
 • Sgiliau cyfrifiadurol arbennig – mae’n rhaid bod yn hen law wrth ddefnyddio MS Office, Word a Photoshop.Rhaid bod yn gyfarwydd iawn gyda’r defnydd o’r llwyfannau rhyngrwyd, e-bost a chyfryngau cymdeithasol . Mae gwybodaeth am feddalwedd golygu yn ddymunol ond nid yn hanfodol.
 • Hunan-ddechreuwr ysgogol sy’n gallu gweithio gyda menter
 • Mae’r gallu i siarad y Gymraeg yn fantais i’r rôl

Fframwaith

Tran gweithio i IJPR Cymru byddwch yn cwblhau Prentisiaeth Lefel 4 mewn Hysbysebu a Chyfathrebu Marchnata trwy Sgil Cymru, darparwr hyfforddiant yng Nghaerdydd.