Prentis Gweithredwr Hysbysebu a Chyfryngau Cymdeithasol – Buzz

Mae’r dyddiad cau ar gyfer y swydd hon wedi heibio.

Cwmni:                                  Buzz Media
Rôl:                                         Prentis Gweithredwr Hysbysebu a Chyfryngau Cymdeithasol
Lleoliad:                                Caerdydd

Am y sefydliad

Buzzlogoonline-e1452163930522Buzz Magazine yw cylchgrawn misol rhad ac am ddim blaenllaw De Cymru ac mae wedi bod ers 25 mlynedd. Mae Buzz yn cael ei ddosbarthu yng Nghaerdydd, Casnewydd, Abertawe, Y Cymoedd, Gwent a Gorllewin Morgannwg. Buzz yw’r ffynhonnell diffiniol i’r hyn sy’n digwydd ym myd celf, theatr, cerddoriaeth, clybiau, ffasiwn a chwaraeon.

Mae 25,000 o gopïau o Buzz yn cael eu dosbarthu bob mis i bob canolfan wybodaeth allweddol, gwestai, bariau, clybiau, bwytai, amgueddfeydd, theatrau, orielau, siopau recordiau a phrifysgolion.

buzzmag.co.uk yw wyneb ar-lein cylchgrawn Buzz ac mae’n delio â digwyddiadau a materion ar draws Cymru. Mae’n cynnwys popeth sydd yng nghylchgrawn Buzz yn ogystal â rhaglenni dogfen a ffilmiau byr Buzz TV, cynnwys gan ein tîm blogio, lluniau, digwyddiadur a mwy. Mae Buzz hefyd ar gael ar Google Play Newsstand.

Disgrifiad Swydd

Prentis Gweithredwr Hysbysebu a Chyfryngau Cymdeithasol

Eich prif gyfrifoldebau bydd i gynorthwyo’r cyhoeddwr a thîm Buzz i sicrhau noddwyr a hysbysebwyr ar gyfer Buzz magazine, gwefan Buzz a Buzz TV ac i weithio’n agos gyda’r tîm.

Dyletswyddau’n cynnwys:

Cylchgrawn Buzz

 • Cynorthwyo gyda gwerthiant a marchnata’r cylchgrawn i gysylltiadau sy’n bodoli eisoes, a sicrhau cysylltiadau newydd.
 • Cadw cofnod cywir ar gyfer cleientiaid a diweddaru
 • Marchnata’r cylchgrawn i gleientiaid a chwsmeriaid newydd.
 • Cynorthwyo gydag unrhyw ddigwyddiadau, lansiadau a digwyddiadau mae Buzz wedi cael gwahoddiad iddyn nhw
 • Ysgrifennu datganiadau ar gyfer y wasg.

Cyfryngau Cymdeithasol & Gwefan

 • Cynorthwyo’r golygydd gyda ddiweddaru gwefan Buzz
 • Sicrhau bod rhannau o’r wefan yn cael eu diweddaru’n rheolaidd
 • Gofalu am linciau noddedig
 • Cynnal y digwyddiadur
 • Cynorthwyo gydag ymgyrchoedd ar-lein a chyfryngau cymdeithasol
 • Monitro cyfryngau cymdeithasol
 • Dadansoddi data ag ystadebau
 • Creu Cynnwys (FIDEO)

Buzz TV

 • Gweithio’n agos gydag ystod eang o bobol
 • Trefnu cyfweliadau a chyfarfodydd
 • Paratoi a threfnu amserlenni a chytundebau
 • Goruchwylio ciwiau, amseriadau a continiwiti yn ystod recordio
 • Cynorthwyo gyda chyllidebu
 • Cynorthwyo gyda pharatoadau tu ôl i’r camera cyn ffilmio
 • Bod ar gael i fynd ar leoliad a rheoli cynyrchiadau ar gyfer y cyfarwyddwr

Sgiliau hanfodol

 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
 • Hyblygrwydd
 • Brwdfrydedd
 • Bod yn benderfynol
 • Dyfalbarhad
 • Y gallu i weithio’n dda ac yn gyflym dan bwysau
 • Sgiliau gweinyddol
 • Sgiliau cyfrifiadurol

Dealltwriaeth o WordPress a’i swyddogaethau, Twitter, Facebook, YouTube/Vimeo.

Diddordeb mewn cylchgronau, creu cynnwys digidol a sianelau ar-lein. Profiad mewn cynhyrchu ffilm a fideo o fantais, yn ogsytal â diddordeb mewn diwylliant, celf, cerddoriaeth, bwyd a diod a materion lleol.

Fframwaith

Tra’n gweithio i Buzz byddwch yn cwblhau Prentisiaeth 15 mis Lefel Uwch (4) mewn Hysbysebu a Cyfathrebu Marchnata.