Cyfweld â Phrentis – Laura Thorne

Er mwyn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2019 rydym wedi cyfweld â 5 o’n cyn prentisiaid sydd wedi llwyddo yn eu gyrfaoedd yn dilyn eu prentisiaeth. Ein hail westai yn y gyfres yw Laura Thorne.

Enw:                                         Laura Thorne
Oedran:                                   21
O:                                              Williamstown
Cyflogwr Prentis:                  BBC Cymru Wales
Swydd Teitl Prentis:             Prentis Swyddfa Gynhyrchu

Beth oeddech chi’n ei wneud cyn y brentisiaeth?
Cyn y brentisiaeth roeddwn i’n ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Tonyrefail. Roeddwn i’n gwybod nad oedd prifysgol yn iawn i mi ac roedd prentisiaeth yn rhywbeth roeddwn i wir eisiau gwneud.

Pam oeddech chi moen gwneud prentisiaeth?
Mae yna lot o resymau pam roeddwn i eisiau gwneud prentisiaeth. Roedd gweithio yn y BBC yn freuddwyd imi, a gweithio yn y diwydiant cyfryngau oedd yr hyn yr oeddwn i eisiau.

Tra oeddwn i yn y Chweched Dosbarth roedd yna lot o bwysau i ni fynd i brifysgol, ond roeddwn i’n teimlo fel bod gwneud prentisiaeth yn mynd i fod yn well gan fod hyn yn rhoi’r cyfle i mi fedri ddysgu a gweithio ar yr un pryd.

Dwedodd cymaint o bobl wrtha’i y byddai hi’n amhosib i mi weithio i’r BBC oherwydd lle roeddwn i’n dod o ac oherwydd doedd neb arall wedi llwyddo. Roeddwn i 100% yn gwybod mai dyma beth oedd fy mreuddwyd ac roeddwn yn benderfynnol na fyddwn yn methu yn fy nod. Roedd fy ffrindiau yn gwybod faint roeddwn i eisiau gweithio o fewn y diwydiant, felly pan ges i’r newyddion fy mod i wedi cael cyfweliad, roedd yna lawer i ddathlu.

Beth oedd eich swydd brentis yn ei olygu?
Roedd fy swydd prentis yn cynnwys trefnu’r paratoi cyn saethu (teithio, llety, arlwyo, asesiadau risg, amserlenni a sgriptiau), trefnu beth i fynd efo ni, megis offer camera, propiau, batris ayyb. Yn ogystal â hyn roedd fy swydd yn cynnwys gwaith papur ôl-gynhyrchu, defnyddio Avid i olygu, a thrawsgrifio.

Ar ba raglenni / prosiectau wnaethoch chi weithio?
Gweithiais i ar y rhaglenni canlynol wrth weithio fel prentis: Bargain Hunt, X-Ray, The One Show, Young Dancer, BBC News, Children in Need, Champions League a Crime Watch Roadshow.

Beth ddigwyddodd pan wnaethoch chi gwblhau eich prentisiaeth?
Pan wnes i gwblhau fy mhrentisiaeth, roeddwn i mor drist i adael gan fy mod wedi gwneud grŵp da o ffrindiau ac roedd y profiad a gefais yn wych. Fodd bynnag, oherwydd fy mhrofiadau roeddwn i am ehangu fy sgiliau a’n gwybodaeth am farchnata. Rydw i nawr yn gweithio gyda chwmni cyfryngau Cymraeg o’r enw Object Matrix.

Ydych chi wedi tyfu o ganlyniad i’r brentisiaeth?
Wnaeth y brentisiaeth helpu fi dyfu mewn sefyllfaoedd da a drwg. Y prif ddatblygiadau i mi oedd gyda fy hyder, gwybodaeth ac annibyniaeth. Dwi wedi synnu faint rydw i wedi ei ddysgu mewn cyfnod byr. Mae prentisiaeth yn bendant yn eich newid chi am y gorau!

Beth yw’r cam nesaf yn eich gyrfa?
Ar hyn o bryd rydw i’n gweithio fel Cynorthwy-ydd Gwerthu a Marchnata sy’n golygu fy mod i’n rheoli a chydlynu’r gweithgareddau marchnata (cyfryngau cymdeithasol, ebyst, ymgyrchoedd, creu fideos, webinars, digwyddiadau a theithio) yn ogystal â thasgau cysylltiadau cyhoeddus. Mae fy swydd gyfredol wedi fy ngalluogi i deithio, sy’n rhywbeth nad ydw i wedi gwneud o’r blaen, ac mae hyn yn ganlyniad o’r brentisiaeth.

Rydw i’n gobeithio gwnâi barhau i dyfu o fewn fy rôl gyda Object Matrix am mor hir ag sy’n bosib. Fodd bynnag, rydw i hefyd yn gweld fy hun yn dechrau busnes ymgynghori neu sefydliad elusennau fy hun i helpu pobl eraill sydd wedi bod mewn sefyllfaoedd tebyg i’r rhai rydw i wedi bod ynddo.